Contact:

Corciu Mariana – Registrul Agricol – 0786/229036

Ruscau George – Silvic – 0744298617

Email: primaria@prundubargaului.ro

Atribuțiile compartimentului agricol

Registrul agricol constituie documentul oficial de evidență primară unitară în care se înscriu date privind:

– componența gospodăriei/exploatației agricole fără personalitate juridică;

– terenurile aflate în proprietatea gospodăriei;

– animale aflate în proprietatea gospodăriei/explatației agricole.

Activități și operațiuni specifice care se desfășoară la nivelul compartimentului sunt următoarele:

  • completează şi ţine la zi datele din registrul agricol, atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic;
  • eliberează adeverinţele din registrul agricol;
  • controlează veridicitatea declaraţiilor la registrul agricol;
  • înregistrează contracte de arendă în registrul special deschis pentru înregistrarea acestora şi le operează în registrul agricol;
  • întocmeşte centralizatoare referitoare la numărul gospodăriilor populaţiei, terenurilor din proprietate pe categorii de folosinţă, suprafeţele cultivate şi producţia obţinută, efectivele de animale (din speciile: bovine, porcine, ovine, cabaline) şi familiile de albine, mijloace de transport şi maşini agricole;
  • informează cetăţenii despre obligaţiile ce le revin cu privire la registrul agricol;
  • eliberează atestatele de producător agricol și certificatele de comercializare, pe baza cererii făcute de către producătorii agricoli și a chitanței;
  • exercită atribuţiile privind organizarea aplicării legii fondului funciar, rezultate din calitatea de membru al comisiei;
  • transmite anual Raportul statistic AGR 2A, AGR 2B şi R AGR către Direcţia Regională de Statistică.

Registrul agricol asigură bază de date pentru satisfacerea unor solicitări ale cetățenilor cum ar fi:

a) eliberarea documentelor doveditoare privind proprietatea asupra animalelor și a păsărilor;

b) eliberarea/vizarea atestatelor de producător și eliberarea carnetelor de comercializare, în vederea valorificării de către producătorii agricoli, persoane fizice, a produselor agricole proprii și de exercitare a comerțului cu aceste produse;

c) eliberarea adeverințelor privind calitatea de producator agricol;

d) starea materiala pentru situații de protecție socială, pentru obținerea unor drepturi materiale și/sau bănești;

e) eliberarea adeverințelor de nomenclatură stradală și adresă, ca dovadă a adresei de domiciliu;

f) alte situații care au la bază informații cuprinse în registrul agricol

Obligații cu privire la Registrul Agricol

Conform prevederilor art.14 din O.G. nr.82/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice sunt obligate să declare, în termenele prevăzute la art. 11, date corecte şi complete, în vederea înscrierii acestora în registrul agricol.

Astfel, potrivit art.11 alin.(1) din actul normative anterior invocat, termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

a) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;

b) între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;

c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.

(2) În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute la alin. (1), se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea “report din oficiu” la rubrica “semnătura declarantului”.

(3) Modelele declaraţiilor privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol, precum şi a notelor de constatare întocmite de persoanele prevăzute la art. 9 alin. (1), cu prilejul verificărilor privind situaţia reală, se stabilesc prin normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol.

(4) Atât în cazul clădirilor, cât şi al terenurilor, dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în registrele agricole se înscriu suprafeţele care corespund realităţii, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru.

(5) În cazul în care, într-un act de proprietate, un teren are consemnată o altă categorie de folosinţă decât situaţia reală, în registrul agricol se înscrie categoria de folosinţă care corespunde realităţii, pe baza declaraţiei depuse de persoana care are această obligaţie, potrivit prezentei ordonanţe. În mod similar se procedează şi în cazul în care, într-un act de proprietate, un teren este consemnat că figurează în intravilan/extravilan, iar acesta, potrivit planurilor urbanistice generale ori planurilor urbanistice zonale, este situat în extravilan/intravilan.

(6) În cazul în care o clădire este în stare avansată de degradare ca urmare a unui dezastru natural, radierea din registrul agricol se face pe baza autorizaţiei de desfiinţare, emisă potrivit legii.