Radu Florin BĂLAN

Telefon: 0263 265 011

E-mail: primaria@prundubargaului.ro

Atribuţiile  viceprimarului:

– Asigură ordinea publică și liniștea locuitorilor , păstrând o legătură permanentă cu Poliția , Jandarmeria , Pompierii și Unitățile de protecție civilă ;

– Controlează igiena și salubritatea localurilor publice (școli , grădinițe , dispensare și alte instituții publice) ;

– Controlează calitatea produselor alimentare puse în vânzare populației de către agenții economici și unitățile private de alimentație publică din comună , cu sprijinul unităților de specialitate , controlează întreaga activitate de comerț pentru a fi respectate normele în vigoare și ia măsurile necesare ;

– Exercită controlul asupra activităților din târguri și parcuri de distracții organizate în anumite zile speciale și ia măsuri pentru buna funcționare a acestora ;

– Se ocupa de buna gospodarire, intretinere si ingrijire a pietelor din comuna si supravegheaza impreuna cu organele sanitar-veterinare amplasarea tarabelor in pietele din comuna cu respectarea conditiilor igienico-sanitare

– Organizează și răspunde de inventarierea și administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și privat al comunei  , tine evidenta pe fisa de magazie a obiectelor de inventar;

– Verifică şi răspunde de întreținerea şi gospodărirea clădirilor aparținând domeniului public şi privat al comunei ;

– Răspunde de inventarierea patrimonial comunei Prundu Bârgăului ;

– Întocmeşte programele de activitate şi orice alte documente necesare , urmăreşte , supraveghează activităţile pentru orice lucrări , printre care salubrizarea locurilor publice , a cursurilor apelor şi malurilor , curăţarea izlazurilor comunale , curăţarea şanţurilor şi podeţelor, a drumurilor locale , curtea interioară a Primăriei , lucrări la instituţii de învăţământ , precum şi orice alte lucrări necesare ;

– Răspunde și coordonează activitatea Serviciului de apă – canal și de salubritate din comună  ;

– Înlocuieşte primarul  în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud , în cazul în care acesta nu poate participa la şedintele la care este convocat ;

– Urmărește și răspunde de aplicarea măsurilor de protecția mediului , potrivit legislației în vigoare ;

– Inițiază , asigură și răspunde de realizarea unor acțiuni comune cu organele de Poliție și Garda de Mediu , în vederea identificării și sancționării , după caz , a persoanelor juridice și fizice care încalcă normele de protecția mediului instituite prin acte normative , inclusiv hotărâri ale Consiliul Local;

– Se implică și verifică realizarea măsurilor de igienizare , dezinsecție și deratizare , potrivit legii și Programului de Gospodărire Anual aprobat de Consiliul Local pe care au obligația să le efectueze instituțiile publice , agenții economici și cetățenii din comună ;

– Înlocuieşte primarul în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița – Năsăud , în cazul în care acesta nu poate participa la şedintele la care este convocat ;

– Acordă audiențe cetățenilor în probleme a căror rezolvare este de competența sa ;

– Răspunde și coordonează activitatea de administrare a pășunilor din comună;

– Asigură identificarea și aplicarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea pericolelor provocate de animale ;

– Participă la ședințele Consiliului Local și ale comisiilor de specialitate  ale acestuia.

– Administrează și gospodărește spațiile destinate ca adăposturi pentru protecția civilă și punct de comandă ;

– Participă la convocările de pregătire , exerciţii , aplicaţii şi la alte activităţi organizate de organele abilitate de la Inspectoratul judeţean de protecţie civilă ;

– Îndeplinește cu responsabilitate dispozițiile primarului și hotărârile Consiliului Local , care sunt de domeniul atribuțiilor sale  la termenele stabilite de acestea ;

– Răspunde de pregătirea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă şi participarea acestuia la concursuri profesionale ;

– Propune includerea în bugetul local a fondurilor necesare organizării activităţii de apărare împotriva incendiilor , dotării cu mijloace tehnice pentru  apărarea împotriva incendiilor , echipamente de protecţie specifice ;

– Participă la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor la nivelul instituţiei ;

– Controlează şi verifică modul de aplicare a normelor , reglementărilor tehnice şi dispoziţiilor care privesc apărarea împotriva incendiilor , în cadrul instituţiei publice ;

– Face propuneri de reglementări tehnice şi organizatorice a activităţii de apărare împotriva incendiilor ;

– Desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi a măsurilor de apărare împotriva incendiilor ;

– Conduce şi îndrumă Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă ;

– Controlează modul cum se aplică reglementările legislative în vigoare şi a normelor referitoare la prevenirea riscurilor de incendii şi altor riscuri ;

– Răspunde de amenajarea şi dotarea punctului PSI ;

– Răspunde de dotarea cu instinctoare a tuturor locaţiilor de lucru din cadrul instituţiei ;

– Verifică dacă instinctoarele sunt în funcţiune şi termen de garanţie ;

– Urmăreşte , supraveghează şi dispune măsurile necesare pentru persoanele ce au obligaţia prestării muncilor în folosul comunităţii în baza Legii nr. 416/2001 privind ajutorul social cu modificările şi completările ulterioare precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii , cu modificările şi completările ulterioare ;

–  Verifică activitatea  compartimentului silvic,face parte din comisia de evaluare masa lemnoasă   ;

-Coordonează activitatea Serviciului de gospodarire comunala,salubrizare,întreținere drumuri si administrare piete ;

-Planifică activitatea compartimentului poliție locală ;

– Exercită atribuțiile specifice de membru în Comisia de fond funciar , Comitetul local pentru situații de urgență  , comisia de autorizare transport în regim de taxi , comisia  pentru autorizarea și desfășurarea activităților comerciale pe raza comunei Prundu Bârgăului  şi alte comisii stabilite prin dispoziții speciale ;

– Răspunde de activitățile culturale , tineret şi sport ;

– Înlocuieşte primarul în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Turism în județul Bistrița – Năsăud , în cazul în care acesta nu poate participa la şedintele la care este convocat ;

– În lipsa primarului  semnează şi ştampilează adeverinţe , certificate , delegații şi alte documente ce se emit în cadrul instituţiei , cu excepţia  emiterii de dispoziţii, autorizaţii , acte referitoare la referendum ori alegeri ;

– Confirmă bonurile de transport ;

– Efectuează  instruirea  la locul de muncă și periodică (art. 96, 101 din H.G. nr. 1425/2006 ), de a nu primi la muncă lucrătorii care nu au efectuată instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă , în toate cele trei faze (art. 82 din H.G. nr. 1425/2006) şi fără a fi consemnat şi semnat de către persoanele care au efectuat şi verificat instruirea (art. 86 (3) din H.G. nr. 1425/2006) ;

– Informează direct , corect , complet și imediat conducerea instituţiei prin orice mijloace ( art.26 din Legea 319/2006) , în cazul producerii unui eveniment , accident de muncă , accident ușor sau incident periculos ;

– Verifică și admite la lucru numai personalul aflat într-o stare corespunzătoare de sănătate , odihnă etc. , instruit și după caz , autorizat ;

– Urmăreşte respectarea de către personal a cerințelor de securitate și sănătate în muncă la indeplinirea sarcinii de muncă și propune stimularea , respectiv sancționarea lor pe această linie ;

– Asigură , prin personal , menținerea permanentă a utilajelor , a aparaturii , instalațiilor etc. într-o stare corespunzatoare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă ;

– Urmăreşte dotarea locurilor de muncă cu mijloace de protecție colectivă necesare și asigură menținerea lor într-o stare corespunzatoare de funcționalitate;

– Urmăreşte dotarea personalului cu echipament individual de protecție adecvat și utilizarea corespunzătoare a acestuia ;

– Coordonează activitatea de deszăpezire a drumurilor comunale , pe perioada sezonului rece ;

Respectă cu stricteţe regulile de protecţie a muncii şi P.S.I. din obiectivul unde desfăşoară serviciul ; (conform art. 6 alin. (1) şi (2) din OG nr.60/1997 orice persoană care observă un incendiu are obligaţia de a anunţa prin orice mijloc pompierii , primarul sau poliţia , după caz , şi să ia măsuri , după posibilităţile sale , pentru limitarea şi stingerea incendiului ) ;

-Conduce ,când situația o impune ,  autovehicolele instituției  în interes de serviciu ;

-Gestionarea bunurilor din gestiune ,tine si conduce la zi fisele de materiale de la magazia primariei cu produsele aflate in gestiunea sa

– Desfășoară operatiuni de aprovizionare cu materiale, carburanti si lubrefianti necesari la sectorul de gospodarire comunala si piese de schimb in baza notelor de comanda emise de catre ordonatorul de credite pentru autovehiculele din dotarea Primariei

– Întocmeste impreuna cu administratorul comunei și personalul din serviciul financiar –FEAZEURILE (fise consum zilnic) pentru masinile (autoturisme-autovehicole) Primariei

– Verifică executarea lucrarilor de curatenie si edilitar-gospodaresti de intretinere a parcurilor, terenurilor de joaca etc.

-Împreuna cu personalul din serviciu de  deservire se ocupa de depozitarea lemnelor pentru incalzirea institutiei

Atribuţii sistem GPS  și supraveghere video :

– responsabil cu accesul la aplicaţia GPS precum și orice modificare a aplicaţiei ;

-responsabil cu accesul la sistemul de supraveghere video precum și orice modificare care va fi adusă aplicaţiei ;

-îndeplineşte şi alte atribuţii delegate de primar .

Limite de competenţă :

Profesionale:  –  în limita atribuțiilor de serviciu repartizate

Delegarea de atribuţii :

cele stabilite prin Dispozitie de catre primarul comunei sau prin Hotarari ale Consiliului Local

Sfera relaţională :

Intern :

a). relaţii ierarhice :  subordonat Primarului și Consiliului Local ;

b). relații de control : coordonează şi controlează activitățile privind Serviciul voluntar pentru situațiile de urgență  și Serviciului de gospodarire comunala, salubrizare, întreținere drumuri si administrare piete ; 

c). relatii de colaborare: cu întreg personalul din  aparatul de specialitate al Primarului ;

d).  relaţii funcţionale: primar , secretar , administrator și personalul primăriei ;

e). relaţii de reprezentare: reprezintă instituția în relațiile exterioare , conform OG 57/2019 –codul administrativ , republicată cu modificările și completările ulterioare și conform împuternicirilor acordate de către Primar .

Extern :

a). cu autorităţile şi instituţiile publice: din localitate , judeţ, ţară ;

b). cu organizaţii internaţionale: dacă este cazul ;

c). cu persoanele juridice private : din localitate, judeţ, ţară, dar numai în scopul sprijinirii activității Primăriei Comunei Prundu  Bârgăului .