Hotărâri Consiliu Local

TitluDescriereDată adăugareDescarcă
1 - Hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru anul 2019 și a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activități Hotarare privind analiza stadiuliu de inscriere a datelor in registru agricol pentru anul 2019 si a stabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati07-01-2020 DescarcăPreview
2 - Hotarare privind validarea Dispozitiei 1 din 07.01.2020 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare la date de 31.12.2019 Hotarare privind validarea Dispozitiei 1 din 07.01.2020 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare la date de 31.12.201907-01-2020 DescarcăPreview
3 - Hotarare privind aprobarea retelei scolare din cadrul retelei de invatamant preuniversitar a Liceului Radu Petrescu comuna Prundu Bargaului pe anul scoalr 2020-2021 Hotarare privind aprobarea retelei scolare din cadrul retelei de invatamant preuniversitar a Liceului Radu Petrescu comuna Prundu Bargaului pe anul scoalr 2020-202107-01-2020 DescarcăPreview
4 - Hotarare privind aprobare Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale in comuna Prundu Bargaului pe perioada 2020-2025 Hotarare privind aprobare Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale in comuna Prundu Bargaului pe perioada 2020-202529-01-2020 DescarcăPreview
5 - Hotarare privind aprobarea acordarii ajutoarelor de urgenta familiilor si persoanelor care s afla in situatii de necesitate deosebinte, altele decat cele cauzate de calamitati naturale, incendii, accidente si a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta Hotarare privind aprobarea acordarii ajutoarelor de urgenta familiilor si persoanelor care s afla in situatii de necesitate deosebinte, altele decat cele cauzate de calamitati naturale, incendii, accidente si a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta29-01-2020 DescarcăPreview
6 - Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni cu obiective si lucrari de interes local stabilit pentru beneficiarii de ajutor social conform legii privind venitul minim garantat Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni cu obiective si lucrari de interes local stabilit pentru beneficiarii de ajutor social conform legii privind venitul minim garantat06-02-2020 DescarcăPreview
7 - Hotarare privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare din comuna Prundu Bargaului catre AQUABIS SA Hotarare privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare din comuna Prundu Bargaului catre AQUABIS SA 06-02-2020 DescarcăPreview
8 - Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli ca nu se finanteaza prin PNDL, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare, eficientizare energetica si mansardare scoala profesionala in comuna Prundu Bargaului" Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli ca nu se finanteaza prin PNDL, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare, eficientizare energetica si mansardare scoala profesionala in comuna Prundu Bargaului"10-03-2020 DescarcăPreview
9 - Hotarare privind aprobarea Planului anual de evolutie a terifelor de apa si canalizare in perioada 2018-2025 si mandatarea speciala a reprezentantului Consiliului local Prundu Bargaului sa voteze si sa semneze in Adunarea Generala a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de alimentare cu apa si Canalizare in Judetul BN adoptarea Hotararii privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor in Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Bistrita Nasaud Hotarare privind aprobarea Planului anual de evolutie a terifelor de apa si canalizare in perioada 2018-2025 si mandatarea speciala a reprezentantului Consiliului local Prundu Bargaului sa voteze si sa semneze in Adunarea Generala a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de alimentare cu apa si Canalizare in Judetul BN adoptarea Hotararii privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor in Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Bistrita Nasaud10-03-2020 DescarcăPreview
10 - Hotarare privind aprobarea reorganizarii Serviciului Voluntar pentru Situatii de urgenta si a Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciuliu Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Prundu Bargaului Hotarare privind aprobarea reorganizarii Serviciului Voluntar pentru Situatii de urgenta si a Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciuliu Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Prundu Bargaului21-04-2020 DescarcăPreview
11 - Hotarare privind aprobarea intocmirii Programului de actualizare si dezvoltare a Sistemului de control managerial intern pe anul 2020 Hotarare privind aprobarea intocmirii Programului de actualizare si dezvoltare a Sistemului de control managerial intern pe anul 202021-04-2020 DescarcăPreview
12 - Hotarare privind acceptarea dispozitiilor testametare cuprinse in actul autentificat sub nr 4735 din 29.10.2019 ca urmare a decesului numitul Balaban Sorin Hotarare privind acceptarea dispozitiilor testametare cuprinse in actul autentificat sub nr 4735 din 29.10.2019 ca urmare a decesului numitul Balaban Sorin29-04-2020 DescarcăPreview
13 - Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Prundu Bargaului pe anul 2020 Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Prundu Bargaului pe anul 202006-05-2020 DescarcăPreview
14 - Hotarare privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul comunei Hotarare privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul comunei06-05-2020 DescarcăPreview
15 - Hotarare privind acordul de schimbare a categoriei de folosinta a terenului din fondul forestier proprietatea publica UAT comuna Prundu Bargaului Hotarare privind acordul de schimbare a categoriei de folosinta a terenului din fondul forestier proprietatea publica UAT comuna Prundu Bargaului06-05-2020 DescarcăPreview
17 - Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri privind stabilirea obligaţiilor şi răspunderilor ce revin Consiliului Local , primăriei , instituţiilor publice , agenţilor economici şi cetăţenilor , pentru buna gospodărire , păstrarea curăţeniei , respectarea normelor de igienă în comuna Prundu Bârgăului pe anul 2020 23-03-2020 DescarcăPreview
18 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului al comunei Prundu Bârgăului 23-03-2020 DescarcăPreview
19 - Hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri privind colectarea selectivă a deşeurilor în cadrul Primăriei Comunei Prundu Bârgăului , judeţul Bistriţa-Năsăud 23-03-2020 DescarcăPreview
20 - Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar pe anul 2019 23-03-2020 DescarcăPreview
21 - Hotărâre privind îndreptarea unor erori materiale din cuprinsul anexei la Hotărârea Consiliului local nr. 56 din 28.05.2019 privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al comunei Prundu Bârgăului , județ Bistrița-Năsăud 23-03-2020 DescarcăPreview
22 - Hotărâre privind însușirea și aprobarea documentațiilor topografice de dezlipire a unor imobile terenuri aparținând domeniului public al comunei Prundu Bârgăului ,județ Bistrița-Năsăud 23-03-2020 DescarcăPreview
23 - Hotărâre privind aprobarea modificării și completării anexei la Hotarârea Consiliului local Prundu Bârgăului nr. 123 din 20.12.2019 privind aprobarea nivelului /cuantumului taxei speciale de salubrizare și a Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Prundu Bârgăului ,județ Bistrița -Nasaud 23-03-2020 DescarcăPreview
24 - Hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr.2 /2020 la Contractul de Prestări servicii silvice înregistrat sub nr . 4782/2019 încheiat între Comuna Prundu Bârgăului și Ocolul Silvic “Tihuţa -Colibiţa “ RA 23-03-2020 DescarcăPreview
25 - Hotărâre privind aprobarea partizilor și stabilirea prețurilor de pornire la licitația de masă lemnoasă din data de 09.04.2020 din fondul forestier proprietate publică a comunei Prundu Bârgăului 23-03-2020 DescarcăPreview
26 - Hotărâre privind aprobarea devizelor pe categorii privind lucrările de cultura pădurilor ce se execută în anul 2020 23-03-2020 DescarcăPreview
27 - Hotărâre privind aprobarea finanțării multianuale a obiectivului ,, ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ A IMOBILELOR ÎN SISTEMUL INTEGRAT DE CADASTRU ŞI CARTE FUNCIARĂ PE UAT COMUNA PRUNDU BÂRGĂULUI 23-03-2020 DescarcăPreview
28 - Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local Prundu Bârgăului nr. 89 din 27.09.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare de organizare si funcţionare a Consiliului local al comunei Prundu Bârgăului 23-03-2020 DescarcăPreview
29 - Hotărâre privind aprobarea concesionării în vederea exploatării a imobilului teren proprietatea UAT Comuna Prundu Bârgăului, înscris în domeniul public, identificat în CF 27691 Tiha Bârgăului , cad. 27691 , în suprafaţă de 9730 mp 23-04-2020 DescarcăPreview
30 - Hotărâre privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI),a indicatorilor tehnico-economici si asigurarea finantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitie ,, AMENAJARE ARHITECTURALĂ ȘI PEISAGISTICĂ, REFACERE TROTUARE ACCESE, AMENAJARE ZONA PIETONALĂ ÎN CENTRUL COMUNEI PRUNDU BÂRGĂULUI, JUDEȚUL BISTRIȚA -NĂSĂUD” 23-04-2020 DescarcăPreview
31 - Hotărâre privind validarea Dispozitiei nr 54 /07.04.2020 pentru rectificarea (I) bugetului local pe anul 2020 23-04-2020 DescarcăPreview
32 - Hotărâre privind aprobarea solicitarii de prelungire până la data de 03.01.2021 a Scrisorii de garantie în vederea garantării în procent de 100 a obligațiilor de plată a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului “Extindere rețea de apa și apa uzată în comuna Prundu Bârgăului,judetul Bistrița -Năsăud” 15-05-2020 DescarcăPreview
33 - Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Prundu Bârgăului pe anul 2020 15-05-2020 DescarcăPreview
34 - Hotărâre privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 la nivelul comunei Prundu Bârgăului,judetul Bistrita –Năsăud 15-05-2020 DescarcăPreview
35 - Hotărâre privind modificarea și completarea art. 1 alin (7) din Hotărârea Consiliului local nr 22/23.03.2020 privind însușirea și aprobarea documentațiilor topografice de dezlipire a unor imobile terenuri aparținând domeniului public al comunei Prundu Bârgăului ,județ Bistrița-Năsăud 15-05-2020 DescarcăPreview
36 - Hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Prundu Bârgăului la data de 31.03.2020 29-05-2020 DescarcăPreview
37 - Hotărâre privind aprobarea partizilor și stabilirea prețurilor de pornire la licitația de masă lemnoasă din data de 18.06.2020 din fondul forestier proprietate publică a comunei Prundu Bârgăului 29-05-2020 DescarcăPreview
38 - Hotărâre privind aprobarea modificării și completării anexei la Hotărârea Consiliului local nr. 128 din 20.12.2019 privind stabilirea preţurilor de vânzare a masei lemnoase destinate populației și nevoilor locale pentru anul 2020 din suprafeţele cu vegetaţie forestieră ce aparţin comunei Prundu Bârgăului 29-05-2020 DescarcăPreview
39 - Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local 29-05-2020 DescarcăPreview
40 - Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Unităţii de Asistenţă Medico-Socială din localitatea Susenii Bârgăului 26-06-2020 DescarcăPreview
41 - Hotărâre privind trecerea din domeniul privat al comunei Prundu Bârgăului în domeniul public al comunei Prundu Bârgaului a unor imobile teren extravilan înscrise în CF 29181, CF 29183,CF29185,CF29187,CF29189 și CF 29191 situate pe raza comunei Bistrița Bârgăului 26-06-2020 DescarcăPreview
42 - Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Prundu Bârgăului pe anul 2020 26-06-2020 DescarcăPreview
43 - Hotărâre privind revizuirea preţurilor de referință a materialului lemnos exploatat de pe terenurile cu vegetație forestieră din proprietatea comunei Prundu Bârgăului pentru anul de producție 2020 26-06-2020 DescarcăPreview
44 - Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa extraordinară 16-07-2020 DescarcăPreview
45 - Hotărâre privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 20.02.2020-29.06.2020 și aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018, propus de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud 16-06-2020 DescarcăPreview
46 - Hotărâre privind participarea Comunei Prundu Bârgăului la “Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Reabilitare și modernizare iluminat public în Comuna Prundu Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud” 16-07-2020 DescarcăPreview