REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI PRUNDU BÂRGĂULUI

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

        Art.1– Primarul, viceprimarul, secretarul general al comunei împreună cu aparatul de specialitate, constituie o structura funcţională cu activitate permanentă, denumită primăria – comuna Prundu Bârgăului, care aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale .

             Primaria comunei Prundu Bârgăului este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu, titular al codului de înregistrare fiscală şi ale conturilor deschise la unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare.

         Primaria comunei Prundu Bârgăului este titular al drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat în care acestea sunt parte, precum şi raporturile cu alte persoane fizice sau juridice în condiţiile legii.

      Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală sunt Consiliul Local al comunei Prundu Bârgăului, ca autoritate deliberativă şi primarul comunei Prundu Bârgăului, ca autoritate executivă. Consiliul local şi primarul se aleg în condiţiile prevăzute de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

        Art.2– Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.

      Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum şi a hotarârilor consiliului judetean, în condiţiile legii.

          Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele normative, primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce .

        Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale, în condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual.

        Primarul conduce serviciile publice locale.

        Mandatul primarului este de 4 ani şi se exercită până la depunerea jurământului de către primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război, calamitate naturală, dezastru sau sinistru deosebit de grav.

       În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate Instituției Prefectului și persoanelor interesate, după caz.

       În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensămant, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege primarul actionează şi ca reprezentant al statului în comuna în care a fost ales.

        În aceasta calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.

       Atribuțiile primarului sunt cele cuprinse în OUG 57 /2019 privind Codul administrativ .

       Art. 3 – Viceprimarul și administratorul sunt  subordonati ai primarului şi înlocuitorii de drept al acestuia, carora  le  poate delega atribuţiile sale.

        Art. 4 – Secretarul general al  comunei Prundu Bârgăului este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative şi se bucură de stabilitate în funcţie, în condiţiile legii.

       Atribuţiile secretarului comunei sunt cele prevăzute in Codul administrativ , cele prevăzute de legi sau de alte acte normative.

     Secretarul general unităţii administrativ-teritoriale reprezintă interesele autorităţii sau instituţiei publice în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din ţară şi străinătate, în limita competenţelor stabilite de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.

   Atribuţiile de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară pot fi delegate de către primar şi secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale sau altor funcţionari publici din aparatul de specialitate, cu competenţe în acest domeniu, potrivit legii.

      Art. 5 – Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale din  UAT Prundu Bârgăului şi autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean se bazează pe principiile autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidaritatii în rezolvarea problemelor întregului judeţ.

    În relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi Consiliul judeţean, pe de o parte, precum şi între consiliul local şi primar, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare.

      Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect.

Art. 6 – Consiliul local aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia, precum şi ale institutiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local.

Art. 7– Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe servicii si birouri / compartimente funcţionale, în condiţiile legii. Serviciile  și compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual.

Salariaţii din aparatul de specialitate al primarului sunt funcţionari publici și personal contractual.

Funcţionarii publici se bucură de stabilitate în funcţie, în condiţiile legii şi se supun prevederilor  Codului administrativ aprobat prin OUG 57 /2019 , Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,republicată, cu modificările şi completările ulterioare si alte prevederi legale .

Raporturile de muncă ale personalului contractual sunt reglementate de prevederile Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care acestea nu sunt reglementate de legi speciale.

Funcţionarii din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi din cadrul aparatului de specialitate al primarului se bucură de stabilitate în funcţie în condiţiile legii.

Art. 8 – Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se fac de conducătorii acestora, în conditiile legii.

Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din aparatul de specialitate al primarului se fac de primar, în condiţiile legii.

Art. 9 – Primăria comunei Prundu Bârgăului funcţionează în sediul situat în localitatea Prundu Bârgăului,Calea Transilvaniei , nr.153  , judetul Bistrița-Năsăud .

CAP. II – ORGANIGRAMA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI  COMUNEI PRUNDU BÂRGĂULUI

Art. 10– Primăria comunei Prundu Bârgăului este structurată  astfel :

-Cabinetul primarului –consilierul primarului

-Compartiment audit intern -1 post auditor –f.p

-Compartiment achiziții publice -1 consilier achiziții publice –f.p

-Administrator public-1 post-p.c

-Centru comunitar  Multifuncțional  -1 director-p.c

-Serviciul financiar-contabil,impozite și taxe -8 posturi (7 f.p+1 pc.)

-Compartiment agricol,silvic și fond funciar -2 posturi f.p

-Compartiment poliție locală -6 posturi (4 f.p+2 p.c.)

-SVSU -1 post p.c.

-Compartiment cultură- 2 p.c.

-Serviciul gospodărire comunală,salubrizare ,întreținere drumuri și administrare piețe -9 p.c

-Compartiment urbanism ,cadastru- 1 f.p

-Compartiment asistență socială -2 f.p ,1p.c –asistenți personali

-Compartiment stare civilă și arhivă -2 f.p

-Compartiment registratură,relații publice și monitorizare proceduri administrative -1 f.p

-Compartiment auxiliar-1 p.c. guard

-Compartiment medicină școlară-4 p.c.

În cadrul acestora  îşi desfăşoară activitatea angajaţii (funcţionari publici şi salariaţi cu contract de muncă),compartimente a căror conducere este asigurată de către primarul, viceprimarul si secretarul comunei, potrivit organigramei aprobate de consiliul local.

La aprobarea structurii organizatorice au fost respectate prevederile art.391 alin (3)  Codului administrativ aprobat prin OUG 57 /2019, precum şi prevederile art. XVI din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv :

    a) pentru constituirea unui birou este necesar un număr de minimum 5 posturi de execuţie;

    b) pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr de minimum 7 posturi de execuţie;

    c) pentru constituirea unei direcţii este necesar un număr de minimum 15 posturi de execuţie;

    d) pentru constituirea unei direcţii generale este necesar un număr de minimum 25 de posturi de execuţie.

În cazul subdiviziunilor aparatului de specialitate al primarului se realizează atribuţiile primarului precum şi ale consiliului local, prin acte şi operaţiuni tehnice, economice şi juridice.Ele nu au capacitate juridică, administrativă, distinctă de cea a autorităţii în numele căreia  acţionează.

Art. 11 – Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Prundu Bârgăului va fi completat cu prevederile Ordinului 400/2015 cu modificarile ulterioare,  pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice,Ordinului nr. 808/2015 privind abrogarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerialşi cu prevederile Ordinului 1389/2006 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial

CAP. III – PRINCIPALELE ATRIBUŢII  ALE COMPARTIMENTELOR FUNCŢIONALE  DIN STRUCTURA APARATULUI DE SPECIALITATE  AL PRIMARULUI  COMUNEI PRUNDU BÂRGĂULUI

1.             SERVICIUL FINANCIAR –CONTABIL,IMPOZITE ȘI TAXE

ÎN DOMENIUL IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

Activitatea personalului  în domeniul impozite și taxe locale  consta in principal in stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale (impozitul pe cladiri, impozitul pe terenuri, impozitul  asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice/juridice), precum si a altor  venituri la bugetul local datorate de catre contribuabilii persoane fizice si juridice ce au proprietati in comuna Prundu Bârgăului potrivit competentelor  stabilite prin actele normative in vigoare.

   Atributiile si competentele personalului care se ocupa de contribuabilii persoane fizice si juridice sunt: 

a)constată, controlează, urmăreşte şi încasează impozitele şi taxele locale, a majorărilor de întârziere şi a penalităţilor aferente, a oricăror alte venituri proprii ale bugetelor locale, conform legislaţiei privind impozitele şi taxele locale; evidenţiază în programul informatic pe care-şi desfăşoară activitatea încasările şi debitele contribuabililor; evidenţiază zilnic, pe baza de documente, încasările şi plăţile efectuate, evidenţe pe care le predă la compartimentul contabilitate;

b)întocmeşte rapoarte privind materia impozabilă a comunei, în condiţiile legii;

c)participă la întocmirea proiectelor de hotărâri privind impozitele şi taxele locale, propunând facilităţi legale privind încasarea acestora;

d)verifică şi urmăreşte depunerea declaraţiile de impunere pe care trebuie să le facă contribuabilii care au bunuri impozabile sau taxabile pe raza comunei, în vederea determinării valorilor impozabile precum şi a impozitelor şi taxelor aferente;

e)întocmeşte matricola privind impunerea pe teren, clădiri, mijloace de transport etc. în cazul persoanelor fizice şi juridice; întocmeşte şi urmăreşte completarea tuturor registrelor cerute de lege privind încasarea impozitelor şi taxelor locale;

f) îndeplineşte actele de executare silită a creanţelor ce pot deveni venituri ale bugetului local, în condiţiile legii;

g)urmăreşte încasarea taxelor speciale, stabilite prin hotărârile consiliului local;

h)asigură concordanţa deplină a datelor cuprinse în registrele agricole cu datele cuprinse în evidentele legate de încasarea impozitelor şi taxelor locale;

i)întocmeşte borderoul de debite pentru amenzi, cheltuieli penale, imputaţii, etc. confirmând luarea in debit către instituţiile de unde provin şi urmărind încasarea lor;

j)asigură integritatea mijloacelor băneşti pe care, conform reglementarilor legale, le gestionează;

k)efectuează încasări în numerar din trezorerie, direct de la contribuabili (persoane fizice sau juridice), efectuează plăţi şi salarii sau alte drepturi băneşti .

l)gestionează inventarul bunurilor autorităţilor administraţiei publice;

m)întocmeşte şi eliberează adeverinţe, certificate, alte acte privind activitatea desfăşurată

ÎN DOMENIUL BUGET, CONTABILITATE, SALARIZARE

Activitatea personalului în domeniul buget, contabilitate, salarizare consta in principal in urmatoarele:

1)acordă sprijin ordonatorului de credite în vederea întocmirii proiectului bugetului local şi contului de încheiere a exerciţiului financiar pentru a fi supuse aprobării consiliului local;

2)ia măsuri de realizare a prevederilor bugetului local atât la partea de venituri cât şi în privinţa cheltuielilor, prezentând periodic conducerii primăriei, informări privind stadiul realizărilor;

3)analizează necesitatea şi oportunitatea unor modificări în structura bugetului în perioada execuţiei şi înaintează în acest sens propuneri ordonatorului de credite;

4)asigură evidenţa contabilă a activităţilor administraţiei publice locale, asistenţa socială, învăţământ, cultură, şi întocmeşte rapoarte lunare şi dări de seama trimestriale;

5)efectuează controlul operaţiilor efectuate prin casieria primăriei;

6)angajează primăria prin semnătură, alături de primar, în toate operaţiile patrimoniale;

7)participă la organizarea sistemului informaţional al instituţiei, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii;

8)asigura întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate şi se ocupă de implementarea şi utilizarea sistemului informatic de prelucrare a datelor;

9)verifica modul în care este asigurată înregistrarea cronologica şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la administrarea patrimoniului; participa la efectuarea inventarierii valorilor materiale şi băneşti şi înregistrează diferenţele rezultate în documentele contabile; ia măsuri pentru regularizarea eventualelor minusuri sau plusuri din gestiune;

10)verifică toate documentele justificative legate de operaţiunile economico-financiare şi pe baza lor întocmeşte notele contabile, în conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991, republicată; asigură înregistrarea plaţilor de casa şi a cheltuielilor efective pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare.

11)asigură organizarea şi ţinerea evidenţei, actualizarea şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; efectuează plăţi din fondurile publice numai în urma aprobării angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din fondurile publice de către ordonatorul principal de credite

12)urmăreşte lichidarea soldurilor conturilor de debitori şi creditori, în acest scop, întocmind corespondenta şi formele necesare. Raspunde de planificarea, coordonarea, organizarea şi controlarea ţinerii evidenţei contabile bugetare

13)raspunde de legalitatea tuturor operatiunilor contabile;

14) raspunde de inregistrarea in contabilitate a operatiunilor cronologic si sistematic

potrivit planului de conturi si Normelor emise de ministerul Finantelor folosind modelele Registrelor si formularelor comune privind activitatea contabila respectand normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora;

15) raspunde de inregistrarea contabila pe baza de documente justificative inaintate de

compartimentele de specialitate cu vizele si aprobarile persoanelor autorizate si cu

respectarea normelor interne privind angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor;

16) asigura activitatea de verificare a legalitatii, regularitatii operatiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, inainte de aprobarea acestora de ordonatorul de credite sau persoanele desemnate pentru operatiunile si documentele prevazute in dispozitia de organizare a controlului financiar preventiv propriu pentru sef  compartiment contabilitate;

17) asigura finalizarea operatiunilor de inventariere anuala a patrimoniului Primariei;

18) verificarea notelor contabile si asigura transpunerea datelor in calculator in

vederea preluarii automate;

19) asigura si raspunde de inregistrarea achizitiilor, consumului si stocului de

materiale necesar institutiei;

20) intocmeste documentele de inchidere a anului financiar in baza Normelor emise

de Ministerul Finantelor;

21) pastreaza secretul de serviciu si confidentialitate in legatura cu datele,informatiile

sau documentele de care sa ia cunostinta in executarea atributiilor ce-i revin;

22) raspunde de legalitatea si realitatea datelor inscrise in documentele pe care le

emite si le semneaza;

23) intocmeşte rapoarte de specialitate la  proiecte de hotărâri în vederea promovării lor în

Consiliul local şi referate ce stau la baza  emiterii dispoziţiior Primarului specifice domeniului de activitate;

24) indeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri

ale Consiliului Local al comunei Prundu Bârgăului, dispoziţii ale primarului comunei Prundu Bârgăului

     2. COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE /CENTRU MULTIFUNCȚIONAL

A) ÎN DOMENIUL ACHIZIȚII PUBLICE, PROGNOZE,  PROIECTE

Atributiile salariatiilor  privind organizarea  procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică consta în:

•intocmirea programului anual al achizitiilor

•primirea şi analizarea referatelor de necesitate;

•primirea si analizarea caietelor de sarcini

•primirea si analizarea listelor cu cantităti de lucrari

•primirea si analizarea temelor de proiectare

• verifica existenta fondurilor alocate in buget pentru fiecare achizitie in parte;

•alegerea procedurii de achizitie publica

• stabileste prin nota justificativa criteriile de calificare si selectie a ofertantilor, precum si criteriile de atribuire;

• elaborarea, inaintarea spre semnare şi punerea la dispoziţia potenţialilor ofertanţi a documentaţiilor de atribuire/fiselor de date

•elaborarea invitaţiilor sau a anunţurilor de participare

•transmiterea spre publicare in SEAP (www.e-licitatie.ro)

• transmiterea spre publicare a anunturilor de participare catre Monitorul Oficial al Romaniei ;

• elaborarea şi înaintarea spre semnare a referatelor si dispozitiilor pentru constituirea Comisiei de evaluare

•transmiterea informaţiilor solicitate în baza unor prevederi legale;

•         participarea la negocierea clauzelor contractuale, dacă este cazul;

• primirea şi soluţionarea solicitărilor de clarificare la documentaţia de atribuire;

•primirea ofertelor;

•participa la deschiderea ofertelor;

•verificarea propunerilor tehnice si financiare;

•   stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme si a ofertelor admisibile

• primirea şi înaintarea în vederea soluţionării si redactarea actului prin care Comisia de evaluare soluţionează contestaţiile;

•   elaborarea şi înaintarea spre semnare a contractelor de achiziţie publică

• intocmirea notelor interne pentru restituirea garantiilor de participare catre ofertantii castigatori si necastigatori;

• participarea impreuna cu membrii comisiei la sedintele pentru avizarea notelor justificative.

* asigura relatiile informationale si de consultanta cu Ministerul Integrarii Europene , Ministerul Finantelor si alte structuri guvernamentale responsabile de gestionarea fondurilor nerambursabile  interne si externe .

•.in colaborare cu Ministerul Integrarii Europene , Agentia de Dezvoltare Regionala Nord- Vest , Biroul de Implementare a Programului Sapard si alte institutii responsabile , raspunde de organizarea unor actiuni de diseminare a informatiilor cu privirela utilizarea si gestionarea fondurilor de dezvoltare locala si regionala ;

•răspunde de executarea lucrărilor de investiţii pentru obiective noi şi a lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi reparaţii în condiţiile de calitate, de asigurarea urmăririi comportării în timp a construcţiilor, de efectuarea la timp şi de calitate a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii,  la nivelul comunei Prundu Bârgăului

•participă la recepţia de construcţii şi instalaţii aferente acestora la nivelul comunei Prundu Bârgăului

• Atributii fonduri europene în colaborare cu funcționarul public cu atribuții de achiziții publice  :

– participa la implementarea proiectului;

-participa la derularea procedurilor de achizitie publica in cooncordanta cu prev. OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de concesiune , servicii modificata si complectata  a legislatiei conexe;

– asigura suportul necesar firmei subcontractante in vederea intocmirii doc. de atribuire pentru toate procedurile de achizitie publica ce se vor desfasura  in cadrul proiectului;

– verifică respectarea prevederilor legale , termenelor privind  publicarea in SEAP a anunturilor de participare la procedurile de achizitie publica:

– propune conducerii institutiei componența  comisiei de evaluarea a ofertelor;

– coordoneaza procesul de evaluare a ofertelor , comunicarea castigatorilor, sprijinirea solutionarii eventualelor contestatii;

– pregateste contractele ce se incheie cu castigatorii procedurilor de achizitie publica;

– elaboreaza rapoarte privind rezultatele evaluarii ofertelor transmise catre managerul de proiect, asigura comunicarile privind rezultatul selectiei de oferte comform prevederi legislatia de achizitii Publice:

– verifică raportul privind derularea, realizarea achizitiilor realizate comparative cu planul de achizitii intocmit si aprobat in vederea elaborarii rapoartelor de progres;

– asigura suportul necesar firmei subcontractante in vederea intocmirii doc. de atribuire pentru toate procedurile de achizitie publice ce se vor desfasura in cadrul proiectului;

-coordonarea procesului de evaluare a ofertelor, comunicarea castigatorilor, sprijinirea solutionarii eventualelor contestatii;

– pregatirea contractelor ce se incheie cu castigatorii procedurilor de achizitie publica;

– elaborarea rapoartelor privind rezultatele ofertelor transmise catre managerul de proiect;

– verifică  comunicarile  privind rezultatul selectiei de oferte conform prevederilor legislative privind derularea si realizarea achizitiilor realizate comparative cu planul de achizitii intocmit si aprobat in vederea elaborarii rapoartelor de progres;

b) ÎN DOMENIUL CULTURAL

*asigură şi răspunde de derularea activităţilor cultural educative, sportive şi recreative în conformitate cu proiectul aprobat;

•semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţǎ în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora;

•promovează măsuri privind dezvoltarea ofertei culturale din  comuna Prundu Bârgăului, susţinerea şi asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţilor culturale şi artistice organizate de către instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale şi alte persoane juridice şi fizice;

•fundamentează şi promovează măsuri de sprijinire a activităţii cultelor religioase din  comuna Prundu Bârgăului,, referitor la aspectele legate de buna funcţionare a cultelor religioase şi a organizaţiilor ;

•întocmeşte împreună cu referentul cultural şi actualizează proiectul anual al activităţilor culturale şi educative, religioase ce urmează a fi realizate în anul în curs, cu stabilirea alocaţiilor bugetare estimative, la activităţile care necesită cheltuială;

•gestionează informaţiile privind cadrul normativ în domeniul culturii (legislaţie specifică);

•asigură traducerea documentelor şi corespondenţei sosită din străinătate pentru instituţie;

•organizează conferinţe de presă pentru primar şi comisiile de specialitate ale Consiliului Local;

•- informează Primarul comunei  asupra evoluţiei documentelor legislative, în vederea adoptării normelor locale specifice privind organizarea şi desfăşurarea activităţii din cadrul Centrului Multifuncțional

•prezintă la cererea Primarului rapoarte scrise privind activitatea depusă, precum şi asupra modului de îndeplinire a sarcinilor;

•elaborează  programe de dezvoltare şi strategii culturale  in  comuna Prundu Bârgăului,  ;

•menţine şi dezvoltă relaţiile externe ale comunei , iniţierea unor noi relaţii internaţionale, fie cu oraşe, fie cu organisme internaţionale, colaborează cu instituţiile de cultură,

3. COMPARTIMENT  AGRICOL,SILVIC ȘI FOND FUNCIAR

ÎN DOMENIUL AGRICOL ȘI FOND FUNCIAR

Personalul îndeplineşte următoarele atribuţii:

1)răspunde de completarea registrelor agricole atat in format electronic cat si pe suport de hartie şi păstrarea registrelor agricole, precum şi de tinerea la zi a programelor informatice privitoare la activităţile agricole;

2)întocmeşte şi transmite raportări statistice cu privire la datele ce fac obiectul evidenţelor agricole;

3)aduce la cunoştinţa secretarului necesitatea modificării unor date înscrise în registrul agricol;

4)întocmeşte şi eliberează adeverinţe şi certificate ce conţin date din registrul agricol doar cu semnatura secretarului comunei Prundu Bârgăului

5)efectuează verificări la gospodăriile populaţiei privind concordanta datelor înscrise în registrele agricole şi existentul din teren;

6)verifica în teren cele declarate de solicitanţii certificatelor de producător şi tine evidenţa certificatelor eliberate într-un registru special.

7)eliberează adeverințe referitoare privind  datele înscrise în registrul agricol, în condiţiile legii;

8)informează cetăţenii şi urmăreşte respectarea normelor tehnice şi a legislaţiei în vigoare, referitoare la carantina fitosanitara, combaterea bolilor şi dăunătorilor la plante şi utilizarea pesticidelor;

9)culege informaţii de la cetăţeni privind structura culturilor ce doresc să le însămânţeze, necesarul de sămânţă şi alte materiale, făcând demersuri pentru aprovizionarea acestora;

10)ia masuri pentru sprijinirea producătorilor agricoli, asigurând consultanţa de specialitate în vederea înfiinţării de plantaţii, exploataţii agricole ;

11)asigură consultanţa pentru îmbunătăţirea calităţii păşunilor şi fâneţelor naturale;

12)îndrumă şi sprijină activitatea de creştere a animalelor, recomandând tehnologii moderne de creştere a animalelor;

13)îndrumă producătorii agricoli în sensul întocmirii documentaţiilor pentru acordarea primelor de produs, precum şi în sensul cunoaşterii modalităţilor directe de subvenţionare a producătorilor agricoli;

14)contribuie la aplicare în comuna a programelor prevăzute în strategia Guvernului

15)ţine în mod distinct evidenţa domeniului public şi privat agricol al Primăriei – Comuna Prundu Bârgăuluişi asigură actualizarea acestuia;

16) face propuneri pentru închirierea terenurilor agricole, din teritoriul administrativ al Primăriei;

17) eliberează “titlu de proprietate” conform legislaţiei în vigoare;

18) ţine evidenţa terenurilor agricole care se concesionează;

19) face măsurători, schiţe, propuneri de concesionare a terenurilor din teritoriul administrativ al Primăriei;

20) întocmeşte şi eliberează adeverinţe de stare materială la cererea contribuabililor persoane fizice cu avizul secretarului comunei

21) aduce la cunostinta publica la inceputul fiecarui an calendaristic,conform legislatiei in vigoare,obligatia cetatenilor comunei de a se prezenta la sediul primariei Prundu Bârgăuluipentru declaratia terenurilor,animalelor,etc,in registrul agricol

22) duce la îndeplinire orice alte sarcini compatibile cu pregătirea şi funcţia deţinută, stabilite de şefii ierarhici

23)Completează si eliberează Atestatul  de producător agricol și Carnetul de comercializare a produselor agricole in termenele prevazute de lege. Verifica existenta in teren a produselor si produşilor agricoli pentru care se solicita atestatul de producător

24) Întocmește documentația privind vânzarea-cumpărarea  terenurilor agricole situate în extravilanul localităților conform Legii nr.17/2014

25)Inregistreaza in registrul agricol suprafetele de teren stipulate in contractele de arenda

26)Intocmeste si eliberează Certificat pentru atestarea ca petentul este cunoscut ca proprietar.

27) face parte din grupul de lucru în vederea realizării amenajamentului pastoral

28) transmiterea  datelor către Registrul agricol naţional ( administrator aplicație RAN )

29) indeplineste sarcinile stabilite pe linia aplicari legi fondului funciar, participa la sedinte de lucru a comisiei si tine evidenta dosarelor ;

30 )asigura impreuna cu secretarul si agentul agricol lucrarile de secretariat ale comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenului;

31 ) intocmeste referatele conform circularelor primite de la comisia judeteana privind rectificarea sau anularea titlurilor de proprietate, dupa caz;

32) analizeaza cererile formulate privind reconstituirea dreptului de proprietate, prezentand comisiei  propuneri pentru rezolvarea lor in conformitate cu prevederile Legii fondului funciar si inaintarea lor spre validare Institutiei Prefectului 1/2000, 247/2005.

 33 ) ajută la pregătire actelor în vederea  punerii in posesie prin delimitare in teren a dreptului de proprietate a persoanelor indreptatite;

34 ) inventariaza  terenurile din extravilanul si intravilanul comunei ramase neatribuite si intocmeste documentatia, respectiv referatul compartimentului de resort cu intreaga documentatie-extras din planuri parcelare

ÎN DOMENIUL SILVIC

În ceea ce privește  silvicultura , personalul are in principal urmatoarele atributii:

1.-incaseaza toate sumele provenind din gestionarea fondului forestier  (persoane fizice sau juridice ) cu respectarea termenelor de plata;

2.– calculeaza si incaseaza majorarile / penalitatile de intarziere a  sumelor provenind din gestionarea fondului forestier   (persoane fizice sau juridice )  aferente in cazul platilor facute dupa expirarea termenelor legale de plata ;

3. –întocmește facturile pentru masă lemnoasă  și pentru  penalități/majorări la plata acestora

4. -întocmește planul anual  de suprafețe ce urmează a fi  date în exploatare pentru populație și pentru agenții economici împreună cu sefii de districte din ocoalele silvice

5.- întocmește planul anual  de suprafețe ce urmează a fi executate lucrări de împădurire

6.- participă la controlul anual de împădurire

7- întocmește situații cu masa lemnoasă exploatată si le prezintă trimestrial  Consiliului local

8.- întocmește rapoarte în urma controlului în teritoriu a suprafețelor de păduri aparținând comunei

9- participă la inspecțiile de fond și parțiale  în cantoanele silvice comunale împreună cu organele silvice abilitate urmărind administrarea corectă a fondului , respectarea regulamentelor de pază a fondului forestier si a fondului de vânătoare

10.- controlează săptămânal și conduce evidența stocurilor de produse lemnoase exploatată din proprietatea comunală

11- organizează și răspunde de desfășurarea în condițiile legii a  licitațiilor de masă lemnoasă și face parte din comisia de licitații masă lemnoasă și răspunde de  aplicarea corecta a prevederilor  legale specifice activitatii pe care o desfasoara;

12- întocmește evidența cererilor de material lemnos  și răspunde de corectitudinea datelor cuprinse în tabele cu persoanele îndreptățite să primescă lemn din proprietatea comunei pentru autorizții construcții sau pentru nevoi gospodărești

13- participă la acțiunile de punere în aplicare a legii fondului funciar

14.– participa cu personalul din primarie la note de constatare ;

15.– efectueaza depuneri la Trezoreria Bistrita a tuturor sumelor incasate  in termenele prevazute in normele legale;

16.-  conduce zilnic registru de casa  și evidența stocurilor de produse lemnoase pe partizi

17.– pune la dispozitia  sefului  de serviciu financiar –contabil ,impozite și taxe  toate documentele de incasare si depunere in vederea controlului si confruntului gestionar  /control finaciar preventiv ;

18.– se preocupa de perfectionarea pregatirii profesionale si asigura aplicarea corecta a prevederilor  legale specifice activitatii pe care o desfasoara;

19.– ajuta la intocmirea materialelor de sedinta referitoare la activitatea silvică ,întocmește rapoarte de specialitate în vederea elaborării proietcelor de hotărâre

20.– indeplineste atributii de gestionar cu obligatiile si raspunderile ce revin acestuia potrivit Legii 22/1969 modificata prin Legea 54/1994  ;

21- calculează în termenele și cotele prevăzute de lege contribuția la fondul de mediu prevăzute de OUG 196/2005 , completează și depune declarația de mediu  și înainteaza serviciului financiar contabil pe bază de referat propunerile cu sume ce urmează a fi platite

4. ADMINISTRATORUL COMUNEI

(1)In calitate de ordonator principal de credite delegat răspunde de:

a) elaborarea şi fundamentarea proiectului bugetului local al comunei;

b) urmărirea modului de realizare a veniturilor;

c) angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate şi a veniturilor bugetare posibil de încasat;

d) integritatea bunurilor aflate în proprietatea  comunei;

e) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;

f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de investiţii publice;

g) organizarea evidenţei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora;

h) organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale;

i) alte atribuţii stabilite de dispoziţiile legale.

 (2) În vederea administrarii domeniul public și privat,coordonează și verifică efectuarea următoarelor lucrări :

– amenajarea si intretinerea zonelor verzi, a parcurilor si gradinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement si a terenurilor de joaca pentru copii, lucrari de degajare a terenurilor domeniului public destinate spatiilor verzi , de corpuri straine, resturi menajere, resturi vegetale, ambalaje, etc.,

lucrari de pregatire , amenajare si intretinere spatii verzi din parcuri si alte zone amenajate ca spatii verzi (zone de agrement) din domeniul public,conform programului lunar de activitate, lucrari de plantare ornamental diversa in spatii stabilite si amenajate corespunzator (flori , arbusti , arbori ), interventie pentru restabilirea conditiilor normale de desfasurare a traficului auto sau pietonal in urma situatiilor generate de calamitati (furtuni , inundatii, incendii , cutremure , etc. );

– colectarea si evacuarea apelor pluviale;

– precolectare, colectare si transportul deseurilor comunale vegetale si din construcții;

– lucrari edilitare: lucrari interioare si exterioare specifice de intretinere si reparatii ale constructiilor care apartin domeniului public – refacerea zidariei, tencuieli, zugraveli, vopsitorie, reparatii pardoseli betonate sau placate , refaceri sau reparatii de trotuare si pavaje aferente cladirilor sau din zonele de acces ale acestora, lucrari de montaj si instalare a mobilierului stradal,lucrari de montaj , intretinere si reparatii a afisierelor publice, lucrari de desfiintare in baza aprobarilor legale , a constructiilor care ocupa illegal domeniul public, lucrari de intretinere si reparatii pentru instalatiile aferente cladirilor administrative ale Primariei si din domeniul public (instalatii electrice , alimentare cu apa , canalizare), lucrari de pregatire a comunei pentru zile festive;

– maturat, stropit, spalat si intretinerea curateniei pe caile publice;

– curatatul si transportul zapezii de pe caile publice, mentinerea in stare de

functionare a acestora pe timp de polei si inghet;

– depozitarea controlata a deseurilor vegetale;

– colectarea si transportul deseurilor rezultate din demolari;

– construirea, modernizarea, exploatarea si intretinerea strazilor, drumurilor, drumurilor de exploatație agricolă, podurilor,  lucrari de intretinere si reparatii strazi, alei, trotuare, lucrari de amenajare, intretinere si reparatii spatii de parcare si spatii de oprire pentru mijloacele de transport in comun (statii), lucrari de intretinere si reparatii poduri si podete aferente strazilor din domeniul public, lucrari de intretinere a spatiilor aflate in zona de siguranta a strazilor, lucrari de intretinere si refacere a terasamentelor, lucrari de toaletare a arborilor plantati pe spatiile de incadrare a strazilor si trotuarelor, pentru asigurarea sigurantei circulatiei auto si pietonale, lucrari de interventie pentru restabilirea conditiilor normale de desfasurare a traficului auto sau pietonal in urma situatiilor generate de calamitati (furtuni , inundatii , incendii , cutremure , etc. );

– organizarea si optimizarea circulatiei rutiere si pietonale;

– amenajarea, organizarea si exploatarea parcarilor, a locurilor publice de afisaj si reclame, a panourilor publicitare, a mobilierului urban si ambiental;

– lucrari de vidanjare;

– exploatare mijloace si utilaje, reparatii si intretinerea acestora;

– transporturi de materiale, produse de cariera si balastiera;

– colectarea cadavrelor animale de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj;

– lucrari de intretinere a domeniului public si privat;

– susținerea acțiunilor SVSU Prundu Bârgăului.

– lucrări de prevenire a inundațiilor, decolmatări șanțuri, canale, văi;

– regularizare pâraie și îndepărtare vegetație,

– lucrări de amenajare șanțuri de scurgere a apelor pluviale;

– lucrări de construire, amenajare și întreținere drumuri de exploatație agricolă și drumuri forestiere.

(3)Atributii specifice :

– organizarea, coordonarea şi gestionarea activităţii aparatului de specialitate al primarului, respectiv a unuia sau mai multor compartimente funcţionale sau a serviciilor publice de interes local, conform contractului de management;

– estimarea, asigurarea şi gestionarea resurselor  financiare, tehnice şi/sau materiale;

-evaluarea, revizuirea şi propunerea de recomandări pentru îmbunătăţirea practicilor curente;

– formularea de politici, strategii şi proceduri noi, actualizate sau îmbunătăţite;

-elaborarea de planuri de acţiune pentru implementarea politicilor şi strategiilor;

– monitorizarea şi evaluarea implementarii, după caz, de politici, strategii, programe;

(4). Atribuții privind managementul situațiilor de urgență la nivelul comunei Prundu Bârgăului :

a) vicepreşedinte  al CLSU : îndeplineşte obligaţiile ce-i revin ca membru al Comitetul  Local pentru Situaţii de Urgenţă  şi, în absenţa preşedintelui, exercită atribuţiile acestuia, respectiv participă la şedinţele Comitetului Local, prezintă informări şi puncte de vedere cu privire la gestionarea tipurilor de risc din componenţa structurii pe care o reprezintă, precum şi la îndeplinirea funcţiilor de sprijin ce le revin în situaţiile de urgenţă în sectoarele de competenţă; menţin permanent legătura cu centrele operative corespondente de la localităţile limitrofe;

b)șef centru operativ al CLSU

–  centralizeazã şi transmite operativ la centrul operațional al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgență date şi informaţii privind apariţia şi evoluţia stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgență;

– monitorizeazã situaţiile de urgență şi informeazã Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenta şi celelalte centre operaționale şi operative interesate;

– urmãrește aplicarea regulamentelor privind gestionarea situaţiilor de urgență şi a planurilor de intervenţie şi cooperare specifice tipurilor de riscuri;

– asigură transmiterea operativã a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor, precum şi menţinerea legãturilor de comunicaţii cu centrele operaționale şi operative implicate în gestionarea situaţiilor de urgență, cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgență şi cu dispeceratele proprii serviciilor şi forţelor care intervin în acest scop;

– centralizeazã solicitările de resurse necesare pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin pe timpul situaţiilor de urgență şi fac propuneri pentru asigurarea lor;

– gestioneazã baza de date referitoare la situaţiile de urgență;

– îndeplinește orice alte atribuţii şi sarcini privind managementul situaţiilor de urgență, prevãzute de lege şi în ROF-ul CLSU.

5.                         COMPARTIMENT URBANISM , CADASTRU

Personalul angajat in cadrul Compartimentului urbanism ,cadastru  îndeplineşte următoarele atribuţii:

1. Verifică pe teren situaţiile construcţiilor conform autorizaţiilor de construcţie/demolare ;

2. Verifică şi analizează conţinutul documentaţiilor depuse pentru obţinerea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire, redactează şi prezintă spre semnare certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, desfiinţare,

3. Participă la recepţiile obiectivelor de pe raza comunei Prundu Bârgăului;

4. Face propuneri de atribuire terenuri în conformitate cu prevederile legale ;

5. Întocmeşte şi eliberează, la solicitarea cetăţenilor, adeverinţe privind înscrierea în evidenţele de carte funciară ; ţine evidenţa nomenclaturii stradale şi eliberează adeverinţe (certificate)de nomenclatură stradală ;

6. Verifică cererile şi documentaţiile pentru elaborarea certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construcţie, demolare şi răspunde de încasarea contravalorii avizelor, acordurilor, adeverinţelor etc. ;

7. Urmăreşte respectarea în teritoriu a prevederilor PUG, PUD, PUZ şi face propuneri de îmbunătăţire a acestora,

8. Urmăreşte realizarea lucrărilor la locuinţele  în curs de execuţie ;

9. Verifică permanent în teren starea construcţiilor aparţinând Primăriei comunei Prundu Bârgăuluişi propune, după caz, lucrările de reparaţii ce se impun ;

10. Efectuează permanent acţiuni de control vizând disciplina privind respectarea autorizaţiilor de construcţie/demolare şi a proiectelor tehnice

11. Întocmeşte situaţii statistice specifice ;

12. Propune măsuri pentru întreţinerea şi înfrumuseţarea clădirilor, împrejmuirilor, spaţiilor dintre clădiri ; amplasarea căilor şi mijloacelor de transport, a reţelei de canalizare, termoficare, staţiei de epurare în concordanţă cu PUG ;

13. Întocmește referate de constare a  abaterile care constituie contravenţii la legea privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi le transmite şefului ierarhic superior ;

14. Urmăreşte realizarea măsurilor dispuse prin procesele -verbale de contravenţie şi face propuneri pentru demolarea lucrărilor executate pe domeniul public fără autorizaţie sau încălcarea acesteia în baza dispoziţiei Primarului

15. Întocmeşte, împreună cu  personalul cu atribuții privind taxele  şi impozite locale,  referate şi documentaţii pe care le transmite Compartimentului juridic în vederea acţionării în instanţă a persoanelor fizice şi juridice care execută lucrări de construcţii fără autorizaţii de construire ;

16. Răspunde pentru opinia exprimată în consens cu PUG, PUZ şi cu legislaţia în vigoare în dezbaterile comisiei mixte privind semnarea documentaţiilor de vecinătate şi ale comisiei de Fond Funciar şi de retrocedare conform Legii 10/2001;

17. Are atribuţii pe linie de control intern conform OMFP nr.808/2015 ;

18. Răspunde de legalitatea actelor pe care le întocmeşte;

19. Respectă normele de protecţia muncii şi PSI ;

20. Asigură îndosarierea documentelor pentru a fi predate la Arhiva Primăriei Prundu Bârgăului                                                                    

21)Responsabilităţile privind analiza, sinteza, decizia, coordonarea şi monitorizarea finanţării lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de către unităţile administrativ-teritoriale în aplicarea prevederilor art. 9 alin. (34^1) – (34^12) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

22) Responsabil  cu administrarea aplicației  Registrul Electronic  Național al Nomenclaturii Stradale (administrator aplicație RENNS )

23) Responsabil servicii juridice-coloborare cu firma care asigură serviciile juridice la nivel de u.a.t. ;

6. S.V.S.U.

– planifică şi desfăşoară, controale, verificări şi alte activităţi de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale şi stabileşte măsurile necesare pentru creşterea nivelului de securitate al cetăţenilor şi bunurilor;

– desfăşoară activităţi de informare publică pentru cunoaşterea de către cetăţeni a tipurilor de risc specifice sectorului de competenţă, măsurilor de prevenire, precum şi a conduitei de urmat pe timpul situaţiilor de urgenţă;

– participă la elaborarea reglementărilor specifice sectorului de competenţă în domeniul prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă;

–   monitorizează şi evaluează tipurile de risc;

– participă la elaborarea şi derularea programelor pentru pregătirea personalului propriu, precum si a populaţiei;

– controlează şi îndrumă în domeniul apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile operatorii economici/instituţiile şi structurile subordonate consiliului local;

– participă la identificarea resurselor umane şi materialelor disponibile pentru răspuns în situaţii de urgenţă şi ţine evidenţa acestora;

– stabileşte concepţia de intervenţie şi elaborează/ coordonează elaborarea documentelor operative de răspuns;

– planifică şi desfăşoară exerciţii, aplicaţii şi alte activităţi de pregătire, pentru verificarea viabilităţii documentelor operative;

– organizează evidenţa privind intervenţiile, analizează periodic situaţia operativă şi valorifică rezultatele;

participă la cercetarea cauzelor de incendiu, a condiţiilor şi împrejurărilor care au determinat ori au favorizat producerea accidentelor şi dezastrelor;

-constată prin personalul desemnat, încălcarea dispoziţiilor legale din domeniul de competenţă;

-acordă sprijin unităţilor de învăţământ  în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de pregătire a concursurilor cercurilor de elevi „Prietenii pompierilor” şi „Cu viaţa mea apăr viaţa”;

-asigură informarea organelor competente privind acţiunile desfăşurate;

-desfăşoară activităţi privind soluţionarea petiţiilor în domeniul specific pentru identificarea şi evaluarea tipurilor de risc specifice sectorului de competenţă, precum şi pentru stabilirea măsurilor în domeniul prevenirii şi intervenţiei, participă împreună cu consiliul local la întocmirea „Planului de analiză şi acoperire al riscurilor” în sectorul de competenţă, pe baza schemei cu riscurile teritoriale întocmită de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă BN .

-supravegherea unor activităţi cu public numeros de natură religioasă, cultural-sportivă sau distractivă, sărbători tradiţionale şi altele;

-cunoaşterea nemijlocită a gradului real de protecţie asigurat în instituţii şi adoptarea celor mai corespunzătoare măsuri pentru îmbunătăţirea acestuia.

– intocmeşte situaţia cu mijloacele, aparatura, utilajele şi instalaţiile din localitate care pot fi folosite în situaţii de urgenţă pe care o actualizează permanent;

 – participă la instructaje, schimburi de experienţă, cursuri de pregătire profesională, organizate de serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă;

– execută atribuţiile prevăzute în regulamentele şi instrucţiunile pe linia protecţiei civile, prevenirii şi stingerii incendiilor;                                 

7.                     CABINETUL PRIMARULUI-consilierul primarului

-Participa la audientele organizate de  primarul comunei Prundu Bârgăului.

-Urmareste rezolvarea problemelor ridicate de cetateni in audiente.

– Asigura consilierea primarului pe probleme specifice de asistenta sociala.

-Sprijina Compartimentele de resort in rezolvarea problemelor sesizate de catre cetateni.

-Respecta regulile de protectia muncii si PSI ,in timpul serviciului.

-Asigura consilierea primarului pe probleme specifice de management economic si social.

-Raspunde de calitatea lucrarilor si sarcinilor ce le are de rezolvat.

-Pastreaza confidentialitatea asupra informatiilor si documentelor de care ia cunostinta in exercitarea atributiilor de serviciu,potrivit legislatiei in vigoare.

-Sprijina primarul  comunei in organizarea si desfasurarea alegerilor generale, locale si prezidentiale.

-Sprijina compartimentele din Aparatul de specialitate a primarului in rezolvarea problemelor specifice.

-Raspunde de cunoasterea si aplicarea legislatiei specifice postului.

– Distribuie și urmărește corespondența

– Ține evidența participării la pregătirea profesională și calificativele obținute.

– Ține evidența aplicațiilor, exercițiilor și intervențiilor la care a participat S.V.S.U

– Urmărește execuția lucrărilor de investiții finanțate din bugetul local sau alte surse de finanțare.

-Urmărește modul cum se realizează administrarea bunurilor aparținînd domeniului public și privat al comunei Prundu Bârgăului.

– Urmărește depunerea documentelor și proiectelor pentru fonduri guvernamentale și fonduri europene.

-Aduce la indeplinire orice alte sarcini si atributii primite de la primar, conform legii.

8.                         COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Personalul din cadrul compartimentului asistență socială îndeplinește următoarele atribuții:

a)identifica persoanele şi familiile care sunt marginalizate social şi masurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, la nivelul comunei, conform planurilor adoptate în acest sens de către consiliul local;

b)coordonează, sub directa supraveghere a secretarului, Serviciul Public de Asistenţă Socială, creat la nivelul comunei;

c)face propuneri ordonatorului de credite pentru ajutorarea familiilor cu probleme socio-economice deficitare, cu venituri sub nivelul de subzistenţă;

d)face propuneri de aproximare a cuantumului resurselor financiare necesare punerii în aplicare a programelor sociale la nivelul comunei ;

e)întocmeşte anchete sociale privind condiţiile socio-morale şi educaţionale pe care familiile vulnerabile le asigură copiilor lor ;

f)întocmeşte situaţia copiilor lipsiţi de ocrotire părintească şi propune, după caz, instituirea tutelei sau curatelei ;

g)evaluează situaţia familiilor cu statut socio-economic sub nivelul minim garantat şi întocmeşte anchetele sociale pentru cazurile care necesită acordarea unei forme de ajutor social ;

h)supraveghează îndeplinirea de către beneficiarii formelor de ajutor social a condiţiilor legale necesare acordării ajutoarelor sociale şi comunică de îndată secretarului comunei neîndeplinirea acestora, în vederea luării măsurilor legale ce se impun.

i)ţine evidente copiilor de pe raza comunei încredinţaţi unor centre de ocrotire socială, precum şi a celor încredinţaţi în plasament; identifica la nivelul comunei familiile dispuse sa ia copii în plasament pentru o perioadă determinata şi tine evidenţa acestora.

j)îndrumă persoanele cu handicap sau reprezentanţii acestora spre instituţiile care le pot acorda drepturi specifice ;

k)stabileşte legături cu autorităţile implicate în protecţia copiilor vulnerabili din punct de vedere social şi medical;

l)iniţiază, împreună cu serviciile judeţene de asistenţă socială acţiuni de prevenire a abandonului copiilor;

m)răspunde de îndeplinirea sarcinilor prevăzute de lege pe linie de autoritate tutelară, de ocrotirea copilului şi familiei, prin colectivul de sprijin al autorităţii tutelare;

l)întocmeşte şi eliberează adeverinţe şi alte acte privind activitatea desfăşurată;

9 .COMPARTIMENTUL POLITIA LOCALA

    In cadrul compartimentului  Politia locala   isi desfasoara activitatea 4 functionari publici și 2 personal contractual-paznici ,  cu urmatoarele atributii:

. În domeniul menţinerii ordinii şi siguranţei publice şi a pazei bunurilor, „Poliţia Locală a comunei Prundu Bârgăului” are următoarele atribuţii:

a) menţine ordinea şi siguranţa publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de pază şi ordine publică;

b) menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale, a zonelor comerciale şi de agrement, parcurilor, pieţelor, cimitirelor şi a altor locuri aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite prin Planul de Pază şi Ordine Publică;

c) asigură paza obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat stabilite de consiliul local, conform planurilor de pază şi ordine publică;

d) asigură însoţirea şi protecţia reprezentanţilor primăriei ori a altor persoane cu funcţii în instituţiile publice locale la executarea unor controale sau acţiuni specifice;

e) participă, după caz, la asigurarea fluenţei traficului rutier, cu ocazia efectuării unor lucrări de modernizare şi reparaţii ale arterelor de circulaţie;

f) acţionează pentru identificarea cerşetorilor, copiilor lipsiţi de ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi ia măsuri pentru predarea acestora către serviciul public de asistenţă socială în vederea soluţionării;

g) constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, conform legii, pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice, curăţenia localităţilor, comerţul, protecţia mediului, precum şi pentru faptele care afectează climatul social, stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului;

h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;

i) participă la asigurarea măsurilor de ordine, cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor promoţionale, comerciale, manifestărilor cultural-artistice, comemorative şi sportive organizate la nivel local;

j) intervine, împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetăţenilor, pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situaţiilor de fapt sesizate şi rezolvarea acestora;

k) acţionează, împreună cu poliţia, jandarmeria, pompierii, protecţia civilă şi alte autorităţi prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

l) constată contravenţii şi aplică sancţiuni cu privire la modul de depozitare a deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel şi de respectare a igienizării zonelor periferice şi a malurilor cursurilor de apă, sesizând primarul cu privire la situaţiile de fapt constatate şi la măsurile ce trebuie luate în vederea îmbunătăţirii stării de curăţenie a localităţii;

m) comunică, în cel mai scurt timp posibil organelor abilitate, datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;

n) asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;

o) verifică şi soluţionează, în limitele legii, sesizările asociaţiilor de proprietari sau locatari privind săvârşirea unor fapte prin care se încalcă normele legale, altele decât cele cu caracter penal;

p) sprijină Poliţia Română în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute;

q) execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;

r) cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;

      În domeniul circulaţiei pe drumurile publice, poliţia locală are următoarele atribuţii:

a) asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul, exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;

b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

c) participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

d) participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;

e) sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;

f) acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;

g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis,in temeiul dispoziţiilor OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice precum si al hotărârilor adoptate de Consiliul local al comunei Prundu Bârgăului, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;

i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;

k) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;

l) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

m) cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

          În domeniul urbanismului, disciplinei în construcţii şi al afişajului stradal, Poliţia locală are următoarele atribuţii:

a) efectuează controale pentru depistarea construcţiilor şi organizărilor de şantier fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu, sau care nu respecta autorizaţiile emise;

b) verifică sesizările şi reclamaţiile persoanelor fizice şi juridice referitoare la disciplina în construcţii;

c) participă la acţiunile de demolare/dezmembrare/dinamitare a construcţiilor şi a organizărilor de şantier fără autorizaţie de construcţie efectuate fără autorizaţie,  pe domeniul public sau privat al comunei Prundu Bârgăului ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;

d) verifică executarea lucrărilor de reparaţii a părţii carosabile şi pietonale şi aplică sancţiuni contravenţionale în cazul nerespectării condiţiilor impuse în autorizaţia de construire;

e) sesizează instanţele de judecată şi organele de urmărire penală cu privire la continuarea construcţiilor fără autorizaţie faţă de care s-a dispus sistarea execuţiei lucrărilor sau pentru lucrări ce se efectuează la monumente istorice în zona de protecţie a monumentelor istorice fără autorizaţie de construcţie sau cu nerespectarea acesteia;

f)       participă la recepţia lucrărilor de construire în zona de competenţă;

g) constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii primarului comunei Prundu Bârgăului în a cărui rază de competenţă s-a săvârşit contravenţia sau persoanei împuternicite de primar.

h) verifică respectarea normelor legale privind construcţiile şi împrejurimile degradate.

       În domeniul protecţiei mediului, poliţia locală are următoarele atribuţii:

a) controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;

b) sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

c) participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;

d) identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al comunei Prundu Bârgăului  sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

e) verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

f) verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;

g) verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;

h) verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;

i) verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;

j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a) – i), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.

         În domeniul respectării legislaţiei care reglementează desfăşurarea comerţului, Poliţia Locală a comunei Prundu Bârgăului  are următoarele atribuţii:

a) ia măsuri pentru asigurarea respectării normelor privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;

b) verifică activitatea de comercializare a produselor desfăşurată de către operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agro-alimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agro-alimentare;

c) verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, aprobărilor, documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

d) sprijină autorităţile de control sanitare, sanitar-veterinare şi pentru protecţia consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice ale acestora;

e) verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a categoriei de calitate a produselor şi serviciilor, respectarea standardelor de calitate, exactitatea cântarelor şi a măsurătorilor produselor comercializate şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;

f)                   verifică comercializarea obiectelor cu caracter religios;

g) verifică respectarea normelor legale privind reclama şi comercializarea produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;

h)                    verifică respectarea normelor legale privind afişajul;

i) verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare al operatorilor economici;

j) verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, reclamaţiile primite în legătură cu actele şi faptele de comerţ desfăşurate în locurile publice cu încălcarea normelor legale.

k) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a) – i), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.

             În domeniul evidenţei persoanelor, poliţia locală are următoarele atribuţii:

a) înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;

b) cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

c) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

d) cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate.

e) consulta bazele de date si comunica datele celor în drept, în conformitate cu prevederile legale;

f) implementează punctele de penalizare stabilite prin procesele-verbale de constatare a contravenţiei de către poliţiştii locali din compartimentul siguranţa circulaţiei.

Comunei Prundu Bârgăului, la propunerea Comisiei Locale de ordine Publica,cu avizul consultativ al sefului Secției 2 Politie Prundu Bârgăului. 

9. COMPARTIMENTUL CULTURĂ

Atribuțiile compartimentului cultură sunt următoarele:

1.  Elaborează şi propune spre aprobare direcţiile de dezvoltare în domeniul cultural pentru institutie, ofera consultanta pe probleme culturale pentru proiectele derulate de  Primaria comunei Prundu Bârgăului.

          2.  Întocmeste referate pentru acordarea titlurilor de cetatean de onoare al comunei Prundu Bârgăuluişi alte titluri, organizeaza festivitati de decernare a acestora;

          3.  Propune organizarea, după caz, pregateste desfăşurarea conferintelor de presa, seminariile, workshop-urile, întâlnirile formale sau informale în domeniul culturii, învăţământului, sportului şi al colaborării în vederea dezvoltării acestor domenii,

          4.  Propune implementarea unor metode de stimulare şi premiere a persoanelor sau entităţilor cu rezultate deosebite în domeniile cultură, sport, învăţământ;                            

5.  Asigura o interfeta activă între Primarie si institutiile de cultura, învăţământ, sport, fie aflate în subordinea Consiliului local, fie alte instituţii de gen, după caz;

6.  Propune şi/sau participă/asigură participarea reprezentanţilor instituţiilor din domeniul cultură, învăţământ la schimburi de experienta                                                                                           

    7.  Participă la schimburi de experienţă în probleme legate de lucrul direct cu organizatiile neguvernamentale;

     8.  Colaborează cu toate instituţiile de învăţământ şi cultură din localitate pentru elaborarea Agendei Culturale a comunei şi coordonează gestionarea operativă a acesteia ;

 9. Înfiinteaza si actualizeaza baza de date cu organizatiile neguvernamentale (asociatii si fundatii) de pe raza comunei;

     10. Sprijina institutiile de gen pentru accesul la resurse si depunerea de proiecte la finantatori interni sau/si externi;

     11. Pune la dispozitie legislatia în baza careia functioneaza organizatiile neguvernamentale;

   12. Elaborează, în colaborare cu alte entităţii specializate, şi pune la dispozitie suporturi informative (fluturasi, brosuri etc.) necesare promovării localităţii;

13. Participa la dezbateri publice, instructaje sau alte manifestari derulate de organizatiile neguvernamentale; –   

  14. Colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale de pe raza comunei şi

propune realizarea de parteneriate;

15. Propune participarea la parteneriate locale pentru implementarea proiectelor comunitare;

16. Organizeaza activităţile de protocol;

17. Colaboreaza la elaborarea strategiei de informatizare a institutiei;

18. Ţine evidenţa primară şi individuală a colecţiilor şi circulaţiei acestora în relaţia bibliotecă-cititor, în conformitate cu normele legale în vigoare;

19. Prelucrează biblioteconomic, descrie bibliografic şi clasifică colecţiile, conform normelor tehnice promovate ; organizează cataloage generale alfabetic şi sistematic

20 .Răspunde de  buna funcționare a bibliotecii și asigură colecţiilor bibliotecii publice păstrarea în depozite şi/sau în săli cu acces liber special amenajate, asigurându-se condiţii de conservare şi securitate adecvate

21.organizează activități specifice de comunicare ,dezbateri ,expuneri ,simpozioane

22. asigură difuzarea informațiilor de interes public

10. SERVICIUL GOSPODĂRIRE COMUNALĂ,SALUBRIZARE ,ÎNTREȚINERE DRUMURI ȘI ADMINISTRARE PIEȚE

1) Asigura buna functionare si intretinere a autovehiculului respectand toate indicatiile si instructiunile tehnice,alimentarea la timp cu carburant și schimb de ulei

2) Realizarea activitatii de transport, cu respectarea tuturor reglementarilor in vigoare privind circulatia pe drumurile publice în condiții de siguranță,respectă regulile de protecție a muncii ,regulile de circulație și programul de lucru

3) asigurarea masurilor de curatenie si buna gospodarire a comunei

4) administrarea pietelor din comuna ,încasarea taxe în pata agroalimentară și cea de cereale –gestionarea biletelor de piață

5)asigurarea în conditii optime și de siguranță a transportului elevilor cu microbuzele scolare

7) asigurarea masurilor de curatenie si buna gospodarire a comunei

8) coordonează ,verifică și răspunde de desfășurarea corespunzătoare a activității de salubrizare la nivelul comunei Prundu Bârgăului (salubrizare stradală, serviciul de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor ,dezăpezire  etc )

9)verificarea încasarii ,evidenței și raportărilor situaților catre operator a  taxelor speciale de salubrizare

10) organizeaza activitati proprii în cadrul serviciului   gospodărire comunală , salubrizare și administrare piețe   cu sprijinul administratorului comunei

11)sesizează organele competente pentru sancționarea nerespectării legislației cu privirea la  gosopdărire ,mediu și activități comerciale de pe raza  comunei  Prundu Bârgăului.

12)ia masuri pentru controlul depozitării deseurilor menajere ,pentru asigurarea igienizării malurilor precum si decolmatarea văilor locale și a podețelor

13)situaţiile de lucrări însoţite de facturile aferente avizate şi certificate în privinţa realităţii, legalităţii şi regularităţii în vederea efectuării plăţii

14 ) ține evidenta ,urmărirea și verficarea incasării   taxelor speciale  stabilite prin Hotararile Consiliului Local Prundu Bârgăului ( inchiriere anuale si timestriale, pentru spatiile din piata, tarabe stradale au amplasamente pe domeniul public, taxelor de inchiriere  la unitatile de masura ale primariei comunei (cantare, litre),bilete de piata precum si a unitatilor de masa

15 ) verificarea și inventarierea  bunurilor  gestionarilor din cadrul serviciului de gospodărire

16) evidența operatiunilor  de aprovizionare cu materiale, carburanti si lubrefianti necesari la sectorul de gospodarire comunala si piese de schimb in baza notelor de comanda emise de catre ordonatorul de credite

17 ) se ocupa de buna gospodarire, intretinere si ingrijire a pietelor din comuna si supravegheaza impreuna cu organele sanitar-veterinare amplasarea tarabelor in pietele din comuna cu respectarea conditiilor igienico-sanitare

18 )insoteste organele fiscale la actiunea de incasare în teren a taxelor speciale

19 )verifica daca documentele justificative primite de la gestionari poarta viza de control financiar preventiv, necesitatea operatiunilor inscrise in documente

20)verifică  evidenta pe fisa de magazie a obiectelor de inventar

 21) intocmeste impreuna cu personalul din serviciul financiar –FEAZEURILE (fise consum zilnic) pentru masinile (autoturisme-autovehicole) Primariei

22 )ține evidența  locuințelor pentru tineri construite prin ANL, administrarea, exploatarea și închirierea acestora,

23 ) îndrumă cetăţenii atunci când nivelul de competenţă este diferit  activităţii desfăşurate;

11)COMPARTIMENT STARE CIVILĂ ȘI ARHIVĂ

1.Atributii stare civilă

a) intocmeste acte de nastere, de casatorie, de deces si elibereaza certificate doveditoare, inscrie mentiuni, in conditiile legii si ale prezentei metodologii, pe marginea actelor de stare civila aflate in pastrare si trimite comunicari de mentiuni pentru inscriere in registrele, exemplarul I si II, dupa caz;, elibereaza extrase de pe actele de stare civila, la cererea autoritatilor,precum si dovezi privind inregistrarea unui acte de stare civila, la cererea persoanelor fizice;atribuire CNP, cereri pentru schimbarea numelui pe cale administrativă și efectuează verificările  prevăzute de OG 41/2003 aprobată prin Legea 323/2003 cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă, rectificarea actelor de stare civilă

b ) colaborează cu evidenta a populatiei, Consiliul Judetean ,Institutul Național de Statistică ,pe care le trimite lunar sub semnătură șefului de serviciu al Direcției Județene de Statistică pe linie de stare civilă ;

c) pastrarea in conditii corespunzatoare a registrelor si certificatelor de stare civila pentru a evita deteriorarea sau disparitia acestora, asigura spatiul necesar destinat numai desfasurarii activitatii de stare civila;

d)atribuții privind  sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale notariale,comunica, în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale .

   e) oficiază căsătorii în baza delegării primite de la ofițerul de stare civilă (primar)

f) colaborează cu AEP  în materie electorală privind  organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor

g) comunica RNNRM (Registrul Național Notarial al Regimurilor Matrimoniale ) extrase de uz la căsătorie privind registrul matrimonial .

II.                                Atribuțiile privind activitatea de arhivă:

a) asigură legătura cu Arhivele Naţionale, în vederea verificării şi confirmării nomenclatorului’, urmăreşte modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor;

b)  convoacă comisia de selectionare în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate şi care, în principiu, pot fi propuse pentru eliminare ca fiind nefolositoare; întocmeşte formele prevăzute de lege pentru confirmarea lucrării de către Arhivele Naţionale; asigură predarea integrală a arhivei selecţionate la unităţile de recuperare;

c) cercetează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor şi certificatelor solicitate de cetăţeni pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu legile în vigoare;

d) preia arhiva pe compartimente si  organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite, conform prevederilor Legii Arhivelor Naţionale, menţine ordinea şi asigură curăţenia în depozitul de arhivă; solicită conducerii unităţii dotarea corespunzătoare a depozitului (mobilier, rafturi, mijloace P.S.I. ş.a.): informează conducerea unităţii şi propune măsuri în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare de păstrare şi conservare a arhivei;

e) pune la dispoziţia delegatului Arhivelor Naţionale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării acţiunii de control privind situaţia arhivelor de la creatori;

f) pregăteşte documentele (cu valoare istorică) şi inventarele acestora, în vederea predării la Arhivele Naţionale, conform prevederilor Legii Arhivelor Naţionale.

III. Atribuții în calitate de consilier etică

-se ocupă cu acordarea de asistenta functionarilor publici cu privire la respectarea normelor de conduita etică,

-contribuie la rezolvarea pe cale amiabila (prin masuri manageriale) a situaţiilor de încălcare a eticii/dilemelor etice în institutie

-monitorizeaza aplicarea codului de conduită etică, a respectării normelor de conduită ale funcţionarilor publici

-întocmeşte rapoarte trimestriale către ANFP rezultate în urma exercitării atribuţiilor sale în vederea eliminării încălcării normelor de conduită.

-afiseaza  un comportament civilizat,responsabil si amabil fată de persoanele cu care vine în contact în timpul programului de lucru , respectandu-se Codul de Conduita al functionarilor publici

III .–Atribuții persoană responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal

– informarea şi consilierea conducerii Primăriei comunei Prundu Bârgăului , precum şi a angajaţilor care se ocupă de prelucrare cu privire la obligaţiile care le revin în temeiul  regulamentului 679/2016  şi al altor dispoziţii de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la protecţia datelor;

   – monitorizarea respectării  regulamentului 679/2018, a altor dispoziţii de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecţia datelor şi a politicilor  primăriei comunei Prundu Bârgăului în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilităţilor şi acţiunile de sensibilizare şi de formare a personalului implicat în operaţiunile de prelucrare, precum şi auditurile aferente;

    – furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce priveşte evaluarea impactului asupra protecţiei datelor şi monitorizarea funcţionării acesteia, în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul 679/2016 ;

    – cooperarea cu autoritatea de supraveghere și își asumă rolul de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspte legale de prelucrare ,inclusiv consultarea prealabilă precum și ,dacă este cazul ,consultarea cu privire la orice altă chestiune ;

    – asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă menţionată la articolul 36 din Regulamentul 679/2016, precum şi, dacă este cazul, consultarea cu privire la orice altă chestiune ;

    -elaborează anual un raport al activităților DPO

    – Ca parte a sarcinilor de monitorizare a conformității întreprinde următoarele :

   a) colectează informații pentru a identifica operațiunile de preleucrare

   b) analizează și verifică conformitatea operațiunilor de prelucrare

   c) informează,consiliază și emite recomandaări către management/conducere

    d) oferă consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor (DPIA ) și monitorizează funcționarea acesteia ;

   -prioritizează activitățile și își concentrează  eforturile asupra problemelor care prezintă riscuri mai mari pentru protecția datelor

    – elaborează inventare și deține un registru al operațiunilor de prelucrare pe bază informațiilor furnizate de diferitele compartimente

   – orice  alte atribuții  stabilite în legislația aplicabilă protecției datelor personale și aplicarea Regulamentului UE nr. 679/2016

IV . Atributii personal

–  înregistrarea , corectitudinea datelor în REVISAL și  transmiterea la Inspectoratul Teritorial de Muncă a registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic(pe perioada imposibilității exercitării acestei activităti fiind înlocuită de șeful serviciului financiar-contabil ).

– monitorizează modul de aplicare şi respectare a principiilor şi normelor de conduită de către funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice şi întocmeşte rapoarte şi analize cu privire la acestea;

   – desfăşoară activitatea de consiliere etică, pe baza solicitării scrise a funcţionarilor publici sau la iniţiativa sa atunci când funcţionarul public nu i se adresează cu o solicitare, însă din conduita adoptată rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia;

12 COMPARTIMENT REGISTRATURĂ ,RELAȚII PUBLICE ȘI MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE

a) conducerea activitării de  registratura generală asigurând primirea, înregistrarea corespondenței , distribuirea ei conform prevederilor legale și a regulamentelor interne ale instituției , pe baza de semnătura de primire și a site-ul primăriei ;

b)atribuții privind transparența decizionala în administrația publică

c) coordonarea activităţii legate de audienţe la primar, viceprimar şi secretar sens în care efectuează activităţi de planificare a acestora, consemnează în Registru de audienţe problemele ridicate şi soluţiile adoptate; întocmeşte notele de audienţă şi le distribuie conform rezoluţiei conducerii compartimentelor în vederea formulării răspunsului;

d) asigurarea accesului liber la informaţia publică; răspunde de afişarea pe site-ul instituţiei a informaţiilor de interes public obligatorii a fi cunoscute;

e) gestionarea solicitărilor în baza Legii 544/2001 venite din partea instituţiilor, a massmediei, organizaţiilor neguvernamentale, cetăţeni, etc. sens în care desfăşoară următoarele activităţi

f) organizarea Monitorului Oficial Local la nivelul comunei Prundu Bârgăului

-asigurarea publicării oricăror documente

– respectarea prevederilor Anexei nr. 1 –      PROCEDURĂ de organizare şi publicare a monitoarelor oficiale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în format electronic din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

13)  GUARD

-asigură efectuarea zilnică a curățeniei în toate spațiile din cadrul sediului administrativ al Primăriei comunei Prundu Bârgăului /Consiliului local ,săptămânal face curățenie generală

-face serviciul de curierat al primăriei și asigură înmânarea actelor emise de căre Consiliul local și primăriei persoanelor fizice și juridice de pe raza comunei

-alte sarcini trasate de personalul de conducere al instituției 

CAPITOLUL IV

SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

Controlul intern managerial este definit ca reprezentând ansamblul formelor de control reprezentând ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor publice în mod economic, eficient şi eficace. Aceasta include de asemenea structurile organizatorice, metodele şi procedurile.

     Sistemul de control intern/managerial al UAT COMUNA PRUNDU BÂRGĂULUI(SCIM) reprezintă ansamblul de măsuri, metode şi proceduri întreprinse la nivelul fiecărei structuri din cadrul instituţiei, instituite în scopul realizării obiectivelor la un nivel calitativ corespunzător şi îndeplinirii cu regularitate, în mod economic, eficace şi eficient a politicilor adoptate.

    Programul de dezvoltare a Sistemului de control intern/managerial este elaborat în conformitate cu prevederile legale, în baza dispoziţiilor Ordinului 400/2015 cu modificările şi completările ulterioare.

  Obiectivele Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial

      (1) Obiectivele generale ale controlului intern/managerial la nivelul  sunt:

    – realizarea atribuţiilor la nivelul fiecărei structuri în mod economic, eficace şi eficient;

    – conformitate cu legile, normele, standardele şi reglementările în vigoare;

    – dezvoltarea unor sisteme de colectare, stocare, actualizare şi difuzare a datelor şi  informaţiilor financiare şi de conducere;

    – protejarea fondurilor publice

      (2) Obiectivele generale ale Programului de dezvoltare a SCIM din cadrul UAT Comuna Prundu Bârgăului sunt următoarele:

     – Intensificarea activităţilor de monitorizare şi control desfăşurate la nivelul fiecărei structuri, în scopul eliminării riscurilor existente şi utilizării cu eficienţă a resurselor alocate.

     – Dezvoltarea activităţilor de prevenire şi control pentru protejarea resurselor alocate împotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor.

     –  Imbunătăţirea comunicării între structurile UAT Comuna Prundu Bârgăului, in scopul asigurării circulaţiei informaţiilor operativ, fără distorsiuni, astfel încât acestea să poată fi valorificate eficient în activitatea de prevenire si control intern.

    –   Proiectarea, la nivelul fiecărei structure a standardelor de performanţă pentru fiecare activitate, in scopul utilizării acestora si la realizarea analizelor pe baza de criteria obiective privind valorificarea resurselor allocate.

Înteaga activitate a compartimentelor si serviciilor din structura aparatului de specialitate al Primarului comunei  se organizează si se desfăşoară cu respectarea tuturor masurilor, procedurilor şi structurile stabilite pentru implemantarea Sistemului de Control intern/managerial şi a implementării Standardelor de control intern/managerial.

Programul de dezvoltare a Sistemului de control intern/managerial este sarcină de serviciu pentru tot personalul implicat care răspunde de implementarea si respectarea acestuia.

Toate documentele elaborate si aprobate de conducerea UAT Comuna Prundu Bârgăului privind implemantarea Sistemului de Control intern/managerial completează de drept prevederile prezentului Regulamentului de Organizare si Funcţionare.

Toate activităţile din compartimentele si serviciile aparatului de specialitate al primarului comunei si serviciilor subordonate se organizează, se normează, se desfăşoară, se controlează si evaluează pe baza Procedurilor Operaţionale, elaborate si descrise detaliat pentru fiecare operaţiune, activitate, tip de documente prelucrate sau care se eliberează de autoritate, în baza modelului stabilit, care fac parte integranta din documentele Sistemului de control intern/managerial.

Procedurile opreraţionale pentru fiecare activitate specifică se elaborează de fiecare compartiment în parte, se aprobă de Primar, se actualizează permanent, funcţie de modificările intervenite în organizarea şi desfăşurarea activităţii şi completează de drept prevederile prezentului Regulament.

CAPITOLUL  V

DISPOZITII FINALE ŞI TRANZITORII

Art.12 – Funcţionarii aparatului de specialitate îndeplinesc şi alte atribuţii legale date de şefii ierarhici, precum şi cele prevăzute în actele normative în vigoare conexe activităţii lor.

Art.13– Evaluarea activităţii se face conform prevederilor legale in vigoare

Art.14 – Prezentul regulament se completează cu orice alte prevederi cuprinse în legislaţie, care privesc probleme de organizare, sarcini şi atribuţii noi pentru funcţionarii primăriilor.

Art.15 – Şefii compartimentelor sunt obligaţi să asigure cunoaşterea şi respectarea de către întregul personal a regulamentului de faţă.

Art.16 – Prezentul regulament cuprinde atribuţiile principale ale fiecărui compartiment funcţional. Acest regulament poate fi modificat ori de câte ori necesităţile legale de organizare şi disciplina muncii o solicită.

Art.17 – Personalul Primăriei este obligat să cunoască şi să respecte prevederile prezentului Regulament.

Art.18–  Toate compartimentele Primăriei au obligaţia de a colabora în vederea soluţionării comune a problemelor curente ale comunei.

Art.19 – Modificările intervenite în atribuţiile compartimentelor din structura organizatorica se aproba prin “fişa postului” personalului acestora.

Art.20 – Toate compartimentele Primăriei sunt obligate ca în termen de 5 zile de la data solicitării să pună la dispoziţia celorlalte compartimente din structura organizatorica a Primăriei informaţiile şi/sau documentele necesare îndeplinirii atribuţiilor prevăzute în prezentul Regulament.

Art.21 – Toate compartimentele Primăriei au obligaţia de a pune la dispoziţia cetăţenilor, în condiţiile legii, informaţiile de interes public privind domeniul specific de activitate.

Art.22 – Compartimentele Primăriei au obligaţia de a organiza programe de audiente şi de lucru cu persoane fizice şi juridice.

Art.23 – Toţi salariaţii Primăriei  răspund de cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare specifice domeniului de activitate.

Art.24 – Compartimentele din structura organizatorică a Primăriei întocmesc proiectele de hotărâri ale Consiliului Local şi dispoziţii ale Primarului specifice domeniului de activitate.

Art.25 – Toţi salariaţii au obligaţia de a aplica întocmai politica referitoare la calitate şi  de a aplica corespunzător cerinţele standardului de management al calităţii cuprinse în procedurile generale şi specifice, precum şi în documentele stabilite pentru sistem.

Art.26 – Regulamentul de Organizare şi Funcţionare se modifică şi completează, conform legislaţiei intrate în vigoare ulterior aprobării acestuia.

Art.27 – Regulamentul de Organizare şi Funcţionare se reactualizează ca urmare a modificării organigramei Primăriei, sau ori de cate ori se impune.

Art.28 – Încălcarea dispoziţiilor legale a funcţionarilor publici atrage răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici, în condiţiile legii.

Art.29 – Comisiile de disciplină au competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor codului de conduită şi de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare, în condiţiile legii.

Art.30 – În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competenţe, în condiţiile legii.

Art.31– Funcţionarii publici răspund potrivit legii în cazurile în care, prin faptele săvârşite cu încălcarea normelor de conduită profesională, creează prejudicii persoanelor fizice sau juridice

CAPITOLUL VI

ÎNDATORIRI GENERALE

  Realizarea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în termen a lucrărilor repartizate  de conducerea Primăriei sau solicitate de către alte instituţii, agenţi economici sau persoane fizice, astfel încât să sporească încrederea în instituţia Primarului şi a celor care o reprezintă;

    Abţinerea de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuţiilor care le revin;

    – Conformarea întocmai dispoziţiilor date sau transmise de conducerea Primăriei;

    – Păstrarea secretului de serviciu, în condiţiile legii;

    – Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor sau documentelor de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei;

    – Interzicerea solicitării sau acceptării, direct sau indirect, de daruri sau de alte avantaje, în considerarea funcţiei publice;

    – Interzicerea primirii în mod direct a unor cereri a căror rezolvare intră în competenţa lor ori să intervină pentru soluţionarea acestora;

    – La numire, precum şi la eliberarea din funcţie, funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Prundu Bârgăului sunt obligaţi să prezinte conducerii, declaraţia de avere;

    – Perfecţionarea  pregătirii profesionale în cadrul instituţiei sau urmând cursuri de perfecţionare organizate în acest scop;

    – Respectarea prevederilor  Codului administrativ ,Legii nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, a Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, precum şi a celorlalte prevederi specifice administraţiei publice.

ÎN DOMENIUL RESURSE UMANE-SECRETAR GENERAL

1)Întocmeşte rapoarte de specialitate la proiectele de hotărâri ce se supun aprobării consiliului local ce au ca obiect aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Prundu Bârgăului

2)Acordă asistenţă compartimentelor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Prundu Bârgăului privind întocmirea Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Prundu Bârgăului,  întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâre referitoare la regulamente de organizare şi funcţionare ce se supun spre aprobarea consiliului local;

3)Întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri ce privesc înfiinţarea şi reorganizarea de către consiliul local a unor servicii publice şi instituţii în subordinea acestuia, completarea şi modificarea obiectului de activitate pentru structurile înfiinţate;

4)Urmăreşte încadrarea în numărul de personal stabilit potrivit organigramei şi statelor de funcţii aprobate şi asigură continua actualizare a situaţiilor nominale de personal;

5)Urmăreşte şi realizează corecta aplicare a prevederilor legale privind: stabilirea salariilor de bază, acordarea sporurilor salariale potrivit condiţiilor de muncă, stabilirea indemnizaţiilor pentru demnitari, promovarea în clase şi grade profesionale pentru funcţionarii publici şi în grade şi trepte profesionale pentru personalul contractual, acordarea indemnizaţiilor de conducere, aplicarea majorărilor şi indexărilor salariale stabilite prin acte normative speciale precum şi a altor drepturi salariale ;

6)Transmite raportări catre Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici care, pe baza acestora, administrează baza de date cuprinzand evidenţa naţională a funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici ;

7)Asigură asistenţa de specialitate pentru personalul cu funcţii de conducere din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Prundu Bârgăului în vederea întocmirii şi actualizării fişelor de post pentru personalul din subordine, în concordanţă cu regulamentele de organizare şi funcţionare şi statele de funcţii aprobate, gestionează fişele de post pentru întreg personalul

8 )Întocmeşte lucrările necesare pentru: încadrarea, transferarea, detaşarea, delegarea, delegarea de atribuţii, schimbarea locului de muncă şi desfacerea contractului de muncă sau incetarea raporturilor de serviciu, după caz şi  gestionează modificările intervenite pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Prundu Bârgăului

9)Întocmeşte, completează şi ţine evidenţa dosarelor de personal şi a dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici;

10)Operează toate modificările intervenite pe parcursul perioadei de angajare în ceea ce priveşte : funcţia, salariul, pregătirea profesională, starea civilă, etc.;

11)Ţine evidenţa sancţiunilor disciplinare aplicate funcţionarilor publici şi personalului contractual; transmite preşedintelui comisiei de disciplină a funcţionarilor publici toate documentele solicitate;

CAPITOLUL IV

DISPOZIŢII FINALE

            Art.32. – Prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare intră în vigoare la data prezentei hotărâri, dată la care prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Prundu Bârgăului  nr. 66 / 2014 se abrogă.

            Art.33.  Conţinutul prezentului regulament de organizare şi funcţionare poate fi modificat şi completat de legislaţia în vigoare.