1. Obiect: Concesionare teren situat în extravilanul comunei Prundu Bargaului aparţinând domeniului privat , cu destinaţia pasune , având suprafata de  5676 mp, identificat in  CF 27690, număr cadastral 27690
  2. Comuna Prundu Bârgaului, unitate administrativ teritorialã, cu sediul în loc. Prundu Bârgăului, str. Principalã, nr. 512, județul Bistrița Nãsãud, CUI 4347410,e-mail primaria@prundubargaului.ro

3. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: .13.01.2021, ora 12.00.-

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 21.01.2021, ora 9.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Prundu Bargaului, comuna Prundu Bârgăului, strada Principalã nr. 512, județul Bistrița Nãsãud.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:  21.01.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei Prundu Bârgăului.

Documentatie concesiune teren