Anexa la Hotărârea nr. 89 din  27.09.2019 a Consiliului Local al comunei Prundu Bârgăului

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local este elaborat în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019, privind Codul administrativ , denumită în continuare Regulament

          Administraţia publică locală în sistemul constituţional românesc se constituie într-un mecanisn distinct, într-o instituţie fundamentală a societăţii româneşti contemporane, a cărui organizare şi funcţionare implică pe de o parte rezolvarea treburilor politice şi asigurarea rezolvării intereselor şi nevoilor specifice ale colectivităţolor locale, iar pe de altă parte transparanţa în viaţă a principiilor statului de drept şi al democraţiei în plan local.

Raportându-se la locul, rolul şi atribuţiile ce le au de îndeplinit, autorităţile

Administraţiei publice locale au următoarele funcţii:
        a)funcţia de dezvoltare a democraţiei locale şi a vieţii politice locale;

          b)funcţia de garant al respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor pe plan local;

          c)funcţia de rezolvare a treburilor publice în vederea satisfacerii cerinţelor comunităţiilor locale;

          d)funcţia de organizare şi de executare în concret a legii prin asigurarea realizării interesului general  în plan local şi armonizarea acestuia cu interesul local;

          e)funcţia economică financiară, prin administrarea patrimoniului local şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale.

          Prezentul Regulament este adaptat specificului comunei Prundu Bârgăului , respectiv principiilor autonomiei locale, administrativă şi financiară în condiţiile legii, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit,precum și a următoarelor principii specifice :

    a) principiul descentralizării;

    b) principiul autonomiei locale;

    c) principiul consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor de interes local deosebit;

    d) principiul eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale;

    e) principiul cooperării;

    f) principiul responsabilităţii;

    g) principiul constrângerii bugetare.      

Regulamentul evidenţiază însemnătatea activităţii consiliului local-autoritate deliberativă în strânsă legătură cu activităţile executive   

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

          Art.1. – Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice din comuna Prundu Bârgăului şi autorităţile administraţiei publice de la nivelul judeţului se bazează pe principiile autonomiei locale, legalităţii, cooperării, solidarităţii, egalităţii de tratament şi responsabilităţii.

           Art.2.- În relaţiile dintre consiliul local şi primar, consiliul judeţean şi preşedintele consiliului judeţean, precum şi între autorităţile administraţiei publice din comune, oraşe, municipii şi autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean nu există raporturi de subordonare; în relaţiile dintre acestea există raporturi de colaborare.

          Art.3. – Două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competenţei autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze, în condiţiile legii, formând asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt persoane juridice de utilitate publică..

          Art.4. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se constituie în condiţiile legii, în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice. Zonele metropolitane şi aglomerările urbane constituite cu acordul expres al consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale componente au ca scop dezvoltarea infrastructurilor şi a obiectivelor de dezvoltare de interes comun. Autorităţile deliberative şi executive de la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale componente îşi păstrează autonomia locală, în condiţiile legii.

          Art.5. –(1). Unităţile administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competenţei autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze şi cu unităţi administrativ-teritoriale din străinătate, în condiţiile legii, prin hotărâri ale autorităţilor deliberative de la nivelul acestora. De asemenea, pot adera la organizaţii internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în condiţiile legii. Cheltuielile ocazionate de participarea la activităţile organizaţiilor internaţionale se suportă din bugetele locale respective.

          (2) Iniţiativa unităţilor administrativ-teritoriale de a coopera şi de a se asocia cu unităţi administrativ-teritoriale din străinătate, precum şi de a adera la o asociaţie internaţională a unităţilor administrativ-teritoriale va fi comunicată, prin intermediul primarilor, respectiv al preşedinţilor consiliilor judeţene, ministerului cu atribuţii în domeniul afacerilor externe şi ministerului cu atribuţii în domeniul administraţiei publice. Proiectele de acord de cooperare pe care unităţile administrativ-teritoriale intenţionează să le încheie cu unităţile administrativ-teritoriale din alte ţări trebuie transmise spre avizare conformă ministerului cu atribuţii în domeniul afacerilor externe şi ministerului cu atribuţii în domeniul administraţiei publice înainte de supunerea lor spre adoptare de către autorităţile deliberative.

           Art.6. – Comuna Prundu Bârgăului, ca unitate administrativ-teritorială, este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu. Este subiect juridic de drept fiscal. Titular al Codului de înregistrare fiscală şi a conturilor deschise la trezorerie şi la unităţi bancare.

          Art.7.- Comuna Prundu Bârgăului este titular al drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care aceasta este parte, precum şi raporturile cu alte autorităţi publice, cu persoane fizice sau juridice, române sau străine în condiţiile legii.

          Art.8. – Comuna Prundu Bârgăului este reprezentată în justiţie de către Primar. Primarul poate împuternicii un consilier juridic din cadrul aparatului de specialitate sau un avocat care să reprezinte interesele comunei în justiţie.

          Art.9. – (1) Consiliul local Prundu Bârgăului  şi primarul funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale şi rezolvă treburile publice din comună, în condiţiile legii.

(2)  Sediul Consiliului Local este în localitatea Prundu Bârgăului la numărul administrativ 512-  Prundu Bârgăului judeţul Bistrița-Năsăud.

CAPITOLUL II

Constituirea Consiliului local şi a Comisiilor pe domenii de specialitate

I.                  1. Constituirea Consiliului Local al comunei Prundu Bârgăului

Art.10. – Consiliul local este autoritatea administraţiei publice locale a comunei Prundu Bârgăului, constituită la nivel local şi hotărăşte în condiţiile legii în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice locale sau centrale.

Art.11. -(1) Consiliul local al comunei Prundu Bârgăului este compus din 15 consilieri aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat de către cetăţenii cu drept de vot din comuna Prundu Bârgăului potrivit Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată mofidicată şi completată.

Art..12. – (1) Consiliul local se constituie în cel mult 60 de zile de la data desfăşurării alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale. Anterior constituirii consiliului local, mandatele consilierilor locali declaraţi aleşi sunt validate ,conform  alin (3) .

(2) După validarea mandatelor de consilier local este organizată o şedinţă privind ceremonia de constituire a consiliului local, ocazie cu care consilierii locali depun jurământul

(3) Mandatele consilierilor locali declaraţi aleşi sunt validate în cel mult 25 de zile de la data desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale de judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri, în procedură necontencioasă, prin încheiere pronunţată în camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii.

  (4) Mandatul unui consilier local este validat dacă, la data pronunţării încheierii, consilierul local declarat ales îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

    a) are domiciliul pe teritoriul comunei Prundu Bârgăului  în care a fost ales, dovedit prin actul de identitate în copie;

    b) nu şi-a pierdut drepturile electorale, fapt dovedit prin cazierul judiciar;

    c) nu şi-a pierdut calitatea de membru al partidului politic pe lista căruia a fost ales, urmare a demisiei sau urmare a excluderii prin hotărârea definitivă a forului competent al partidului politic ori prin hotărâre definitivă a unei instanţei judecătoreşti, fapt dovedit prin confirmările prevăzute la art. 121 alin. (1) din OUG 57/2019 sau prin hotărâre definitivă a instanţei judecătoreşti, după caz;

    d) mandatarul financiar coordonator a depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale în conformitate cu prevederile legii privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, fapt dovedit prin depunerea raportului, în condiţiile legii;

    e) nu a renunţat la mandat, în condiţiile art. 115 din OUG 57/2019;

    f) nu a fost ales prin fraudă electorală constatată în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, dovedită prin documentele privind rezultatele alegerilor înaintate de către biroul electoral de circumscripţie judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au fost desfăşurate alegeri.

    (5) Consilierii locali declaraţi aleşi au obligaţia transmiterii către secretarul general al comunei Prundu Bârgăului a documentelor doveditoare pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (4) lit. a) – e) în cel mult 15 zile de la data desfăşurării alegerilor, pentru care li se eliberează o confirmare de primire. Termenul de 15 zile este termen de decădere, caz în care secretarul general al comunei Prundu Bârgăului transmite judecătoriei documentele care i-au fost puse la dispoziţie înăuntrul acestui termen, precum şi o adresă prin care propune validarea consilierilor care au depus documentele prevăzute la alin. (4) sau, după caz, invalidarea consilierilor care nu au depus aceste documente.

    (4) Secretarul general al comunei Prundu Bârgăului are obligaţia de a transmite judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri documentele doveditoare pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (4) lit. a) – e) în termen de 2 zile de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (5), în vederea validării mandatelor consilierilor locali declaraţi aleşi.

    (5) Încheierea judecătoriei privind validarea sau, după caz, invalidarea mandatelor consilierilor locali cuprinde numele consilierilor locali ale căror mandate au fost validate şi se comunică de îndată prefectului şi secretarului general al comunei Prundu Bârgăului. În prima zi lucrătoare ulterioară comunicării încheierii, secretarul general al comunei Prundu Bârgăului informează consilierii locali declaraţi aleşi cu privire la validarea mandatelor lor, supleanţii acestora cu privire la invalidarea mandatelor consilierilor locali declaraţi aleşi şi partidele politice sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. Încheierea judecătoriei prin care sunt invalidate mandatele este comunicată şi respectivilor consilieri locali declaraţi aleşi.

    (6) În termen de 3 zile de la comunicare, cei interesaţi pot formula apel împotriva încheierii judecătoriei de validare sau invalidare a mandatelor. Apelul se soluţionează de tribunalul în a cărui circumscripţie se află judecătoria care a pronunţat încheierea în termen de 5 zile de la depunerea apelului, în procedură necontencioasă, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii, hotărârea fiind definitivă. Hotărârea se comunică de îndată de la pronunţare prefectului, secretarului general al comunei Prundu Bârgăului şi consilierului local declarat ales.

    (7) Pronunţarea încheierii judecătoriei, respectiv pronunţarea hotărârii tribunalului se poate amâna, o singură dată, cel mult 24 de ore, iar termenul pentru motivarea încheierii, respectiv a hotărârii este de cel mult 48 de ore de la pronunţare.

    (8)    Renunţarea la mandat înainte de validare

    a) Consilierul local declarat ales poate renunţa la mandat în cel mult 10 zile de la data desfăşurării alegerilor, situaţie în care comunică, în acelaşi termen, sub semnătură, decizia sa secretarului general al comunei Prundu Bârgăului.

    b) Secretarul general al comunei Prundu Bârgăului transmite judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri şi prefectului declaraţiile semnate de consilierii locali declaraţi aleşi .

  2. Sedința privind ceremonia de constituire a consiliului local

Art.13. Prefectul convoacă consilierii locali pentru şedinţa privind ceremonia de constituire a consiliului local în cel mult 5 zile de la comunicarea încheierii judecătoriei ori a comunicării hotărârii tribunalului , după caz, în situaţia în care numărul mandatelor de consilier local, validate, este mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local stabilit potrivit art. 112 din OUG 57/2019.

Art.14  Prefectul îi comunică secretarului general al comunei Prundu Bârgăului data şi ora stabilite pentru şedinţa privind ceremonia de constituire a consiliului local, la care participă prefectul, subprefectul sau un reprezentant al instituţiei prefectului desemnat prin ordin de către prefect. În situaţii motivate, cu respectarea prevederilor legale  prefectul poate comunica o altă dată şi o altă oră.

  Art.15   Secretarul general al comunei Prundu Bârgăului comunică consilierilor locali ale căror mandate au fost validate data şi ora şedinţei privind ceremonia de constituire convocată de prefect, care are loc la sediul consiliului local.

Art.16      Şedinţa pentru ceremonia de constituire este condusă de cel mai în vârstă consilier local al cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali ale căror mandate au fost validate.

 Art.17  Consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun jurământul  în cadrul şedinţei privind ceremonia de constituire a consiliului local.

Art.18  În cazul în care numărul consilierilor locali care au depus jurământul  este mai mic decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local stabilit potrivit art. 112 din OUG 57/2019, prefectul convoacă consilierii locali pentru o a doua şedinţă privind ceremonia de constituire în termen de 20 de zile de la data primei şedinţe.

  Art.18   În cadrul celei de a doua şedinţe pot depune jurământul consilierii locali validaţi care au absentat de la prima şedinţă şi supleanţii ale căror mandate au fost validate în condiţiile art. 119 din OUG nr. 57/2019 şi consilierii locali validaţi în condiţiile art. 114 alin. (6) şi (7) din OUG 57/2019 şi care nu au fost convocaţi la prima şedinţă de constituire a consiliului local.

   Art.19  Prin excepţie de la dispoziţiile art 18 consilierul local declarat ales care nu a putut depune jurământul, ca urmare a absenţei pentru motive temeinice, poate depune jurământul în cadrul primei şedinţe a consiliului local. Sunt considerate motive temeinice spitalizarea sau imobilizarea la pat, dovedită prin certificat medical, ori situaţii precum deplasarea în străinătate în interes de serviciu, evenimente de forţă majoră, cum ar fi inundaţii sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea, deces în familie ori alte situaţii similare.

   Art.20  Consilierul local al cărui mandat a fost validat care nu depune jurământul nici în cea de a doua şedinţă privind ceremonia de constituire ori în condiţiile prevăzute la art.19  sau care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept.

Art. 21  Locurile consilierilor locali declaraţi aleşi ale căror mandate nu au fost validate sau care sunt consideraţi demisionaţi de drept şi care nu pot fi completate cu supleanţi se declară vacante prin ordin al prefectului în termen de 5 zile de la prima şedinţă ordinară a consiliului local.

3. Jurământul

Art. 22  Consilierii locali aleşi al căror mandat a fost validat depun următorul jurământ în limba română: Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Prundu Bârgăului  Aşa să îmi ajute Dumnezeu! Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase, jurământul putând fi depus şi fără formula religioasă. Jurământul se imprimă pe un formular special şi se semnează, în două exemplare, de fiecare ales local.  Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de constituire, iar al doilea se înmânează consilierului local ales. Dosarul de constituire se păstrează de către secretarul general al unităţii  administrativ-teritoriale.

   4. Declararea consiliului local ca legal constituit

  Art. 23  Consiliul local este legal constituit dacă numărul consilierilor locali care au depus jurământul este mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local, stabilit potrivit art. 112 din OUG 57/2019 .

  Art. 24    Data constituirii consiliului local este considerată data desfăşurării primei şedinţe privind ceremonia de constituire a consiliului local, respectiv a celei de a doua, după caz.

    Art. 25  În termen de 3 zile de la data constituirii consiliului local, în condiţiile art.24 , prefectul emite un ordin privind constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a consiliului local, care se comunică secretarului general al unităţii  administrativ-teritoriale şi se aduce la cunoştinţă publică.

  Art. 26    În situaţia în care consiliul local nu este legal constituit în condiţiile alin. (1), în termen de 3 zile de la împlinirea termenului prevăzut la art. 116 alin. (6) din OUG 57/2019 , prefectul emite un ordin privind constatarea neîndeplinirii condiţiilor legale de constituire a consiliului local, în care se menţionează motivele neconstituirii acestuia.

Art. 27  Ordinul prefectului prevăzut la art.  25, respectiv art.26  prevede, dacă este cazul, şi situaţiile în care este necesară validarea mandatelor supleanţilor. Ordinul prefectului care cuprinde situaţiile în care este necesară validarea mandatelor supleanţilor se comunică judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri, partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au propus candidaţi şi secretarului general al comunei Prundu Bârgăului.

5.    Validarea mandatelor supleanţilor în cadrul procedurii de constituire a consiliului local

 Art. 28     Mandatele supleanţilor sunt validate de Judecătoria Bistrița , prin încheiere pronunţată în camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii. Validarea mandatelor supleanţilor se realizează în condiţiile art. art 12.alin. (4), cu respectarea prevederilor legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în situaţia în care consilierul local declarat ales se află în una dintre următoarele situaţii:

    a) nu este validat ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 12alin. (4);

    b) este considerat demisionat de drept, potrivit art. 20.

    (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), mandatele supleanţilor sunt validate în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a încheierii de invalidare a mandatului consilierului local declarat ales.

    (3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), mandatele supleanţilor sunt validate în termen de 10 zile de la comunicarea ordinului prefectului prevăzut la art. 118 alin. (5) din OUG 57/2019 .

    (4) Supleanţii au obligaţia transmiterii către secretarul general al unităţii  administrativ-teritoriale a documentelor doveditoare pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 12 alin. (4) cu cel puţin 7 zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (2) sau (3), după caz, pentru care li se eliberează o confirmare de primire. Termenul pentru transmiterea documentelor către secretarul general al comunei Prundu Bârgăului este termen de decădere, caz în care secretarul general al comunei Prundu Bârgăului transmite judecătoriei documentele care i-au fost puse la dispoziţie înăuntrul acestui termen, precum şi o adresă de informare prin care propune validarea supleanţilor care au depus documentele prevăzute la art. 12 alin. (4) sau, după caz, invalidarea supleanţilor care nu au depus aceste documente.

    (5) Secretarul general al comunei Prundu Bârgăului  transmite judecătoriei documentele doveditoare pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 12 alin. (4) lit. a) – d) cu cel puţin 7 zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (2) sau (3), după caz.

    (6) Supleantul al cărui mandat a fost validat în condiţiile prezentului articol depune jurământul în a doua şedinţă privind ceremonia de constituire a consiliului local  sau în prima şedinţă a consiliului local, după caz.

    (7) Prevederile alin. (6) se aplică în mod corespunzător supleantului declarat ales al cărui mandat a fost invalidat de judecătoria competentă, în primă instanţă, dar care a fost validat prin hotărârea tribunalului.

    (8) Supleantul al cărui mandat a fost validat, care nu depune jurământul în condiţiile alin. (6) sau, după caz, alin. (7) ori care refuză să depună jurământul, este considerat demisionat de drept.

    (9) Prevederile art. 25 se aplică în mod corespunzător.

6.    Organizarea alegerilor parţiale

Art. 29           În situaţia în care consiliul local nu a fost constituit în condiţiile art. 23-27, sunt organizate alegeri parţiale de completare în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale pentru locurile consilierilor locali declarate vacante potrivit pct.4.

Art. 30            Alegerile prevăzute la art.29  se organizează în termen de 90 de zile de la emiterea ordinului prefectului , în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Stabilirea datei pentru organizarea alegerilor se face de către Guvern, la propunerea autorităţilor cu atribuţii în organizarea alegerilor locale pe baza solicitării prefectului.

  7.  Confirmarea calităţii de membru al partidului politic sau organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale a candidaţilor declaraţi aleşi şi a supleanţilor

 Art. 31 Partidele politice sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale confirmă, sub semnătura persoanelor din cadrul conducerilor acestora, calitatea de membru a consilierilor declaraţi aleşi şi a supleanţilor, în următoarele condiţii:

    a) în termen de 3 zile de la încheierea, de către biroul electoral de circumscripţie, în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a procesului-verbal privind constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor;

    b) în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii prevăzute la art. 114 alin. (5) din OUG 57/2019 ;

    c) în termen de 3 zile de la primirea ordinului prefectului prevăzut la art. 118 alin. (5) din OUG 57/2019;

    d) în termen de 3 zile de la solicitarea secretarului general al comunei Prundu Bârgăului , în situaţia vacanţei mandatelor de consilieri aleşi pe liste de candidaţi constatată prin hotărâre a consiliului local sau prin ordin al prefectului.

    (2) Confirmările de la alin. (1) sunt transmise, în termenele prevăzute, secretarului general al comunei Prundu Bârgăului.

    (3) Secretarul general al unităţii  administrativ-teritoriale transmite de îndată confirmările primite judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri în vederea validării mandatelor consilierilor locali declaraţi aleşi, în condiţiile art. 114, sau a validării mandatelor supleanţilor, în condiţiile art. 119 sau art. 122 din OUG 57/2019 .

    8.     Validarea mandatelor supleanţilor pe durata mandatului consiliului local

   (1) În caz de vacanţă a mandatelor de consilieri locali, pe durata mandatului consiliului local, mandatele supleanţilor sunt validate în termen de 10 zile de la data încetării mandatului consilierului local, în condiţiile art. 204 din OUG 57/2019 , de către Judecătoria Bistrița în procedură necontencioasă, prin încheiere pronunţată în camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii. Validarea mandatelor supleanţilor se realizează cu respectarea prevederilor art. 114 alin. (2) şi art. 121 alin. (1) lit. d), alin. (2) şi (3) din OUG 57/2019. Supleanţii au obligaţia transmiterii către secretarul general al unităţii  administrativ-teritoriale a documentelor doveditoare prevăzute la art. 12 alin 4 lit a-d  cu cel puţin 5 zile înainte de împlinirea termenului de 10 zile.

    (2) Consilierul local al cărui mandat a fost validat pe durata mandatului consiliului local depune jurământul în faţa consiliului local, în termen de 15 zile de la data la care secretarul general al unităţii  administrativ-teritoriale l-a informat cu privire la validarea mandatului său.

    (3) Consilierul local declarat ales al cărui mandat a fost invalidat de judecătoria competentă, în primă instanţă, dar care a fost validat prin hotărârea tribunalului depune jurământul în faţa consiliului local, în termen de 15 zile de la data la care i-a fost comunicată hotărârea tribunalului.

    (4) Consiliul local se convoacă în condiţiile art. 134 alin. (1) din OUG 57/2019  pentru respectarea termenului prevăzut la alin. (2) sau (3), după caz.

    (5) Consilierul local al cărui mandat a fost validat în condiţiile alin. (2) sau (3) care nu depune jurământul în termenul de 15 zile ori care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept, cu excepţia cazului în care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (8) din OUG 57/2019 .

    (6) În cazul în care consilierul local al cărui mandat a fost validat în condiţiile alin. (2) sau (3) se află, pe perioada celor 15 zile prevăzute de aceste alineate, într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (8), termenul pentru depunerea jurământului se prelungeşte până la încetarea acestei situaţii.

    II.     Organizarea consiliului local

    Art 32     Preşedintele de şedinţă

    (1) După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce şedinţele consiliului şi semnează hotărârile adoptate de acesta. Preşedintele de şedinţă se alege prin vot deschis cu majoritate simplă .

    (2) Consilierul local ales în condiţiile alin. (1) poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie, prin hotărâre adoptată cu majoritate absolută.

    (3) În cazul în care preşedintele de şedinţă lipseşte, la propunerea consilierilor locali, din rândul acestora este ales un alt preşedinte de şedinţă, prin hotărâre adoptată cu majoritate simplă, care conduce şedinţa respectivă. Acesta exercită pentru această şedinţă atribuţiile prevăzute de prezentul cod pentru preşedintele de şedinţă.

    (4) Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:

    a) conduce şedinţele consiliului local;

    b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă şi a abţinerilor numărate şi evidenţiate de secretarul general al comunei Prundu Bârgăului în procesul-verbal al şedinţei;

    c) semnează procesul-verbal al şedinţei;

    d) asigură menţinerea ordinii, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local;

    e) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului local;

    f) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) din OUG 57/2019  sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni, după caz;

    g) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local sau alte însărcinări date de către consiliul local.

      Art 33        Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local

    (1) După constituire, consiliul local îşi organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate, în ședința de constituire sau în  prima sedință după constituire . Consiliul local organizează 3 comisii de specialitate, compuse din câte 5 membrii , în următoarele domenii de activitate:

      I.         Comisia  buget-finanțe ,programe de dezvoltare economico-sociala, protecția mediului și administrarea domeniului public și privat al comunei  

      II .      Comisia pentru  amenajarea teritoritoriului și  urbanism ,realizarea lucrărilor publice , administrație publică locală ,juridică ,apărarea ordinii publice   

III.       Comisia pentru învățământ , sanatate  , cultură , tineret , sport ,turism ,  protectie socială, respectarea drepturilor și libertăților omului         .

    (2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.

    (3) Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, numărul şi denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenţi, precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, cu respectarea configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale. Numărul membrilor unei comisii este întotdeauna impar.

    (4) Numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local, cu respectarea configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale.

    (5) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenţi de către consiliul local, avându-se în vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea. În funcţie de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte dintr-o singură  comisie .

    Art 34        Atribuţiile comisiilor de specialitate

    (1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:

    a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;

    b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local;

    c) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

    (2) Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă.

        Art 35    Preşedintele şi secretarul comisiei de specialitate

    (1) Comisiile de specialitate îşi aleg, prin votul deschis al majorităţii absolute a consilierilor locali ce o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar.

    (2) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:

    a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local, aparatul de specialitate al primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale şi cu celelalte comisii;

    b) convoacă şedinţele comisiei  care se pot desfășura anterior sedințelor ordinare și extraordinare sau în aceeași zi cu acestea   şi informează secretarul general al comunei Prundu Bârgăului cu privire la data şi locul şedinţei;

    c) conduce şedinţele comisiei;

    d) susţine în şedinţele consiliului local avizele formulate de comisie;

    e) anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar;

    f) îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliul local;

    g) comunică secretarului general al comunei Prundu Bârgăului în termen rezonabil, până la finalul fiecărei luni calendaristice, prezenţa şi procesele-verbale ale fiecărei şedinţe ale comisiei de specialitate.

    (3) Preşedintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar şi poate participa la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce.

    (4) Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

    a) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei;

    b) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru emiterea fiecărui aviz şi asupra rezultatului votării;

    c) asigură redactarea avizelor, a proceselor-verbale şi a altor documente prevăzute de lege;

    d) îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local sau însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedintele acesteia.

        Art 36     Comisiile speciale şi comisiile mixte

    (1) Consiliile locale pot organiza comisii speciale de analiză şi verificare formate din consilieri locali, pe perioadă determinată, la propunerea unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie sau a primarului. Componenţa, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţilor acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membrii comisiei acţionează în limitele stabilite prin hotărâre.

    (2) Comisia de analiză şi verificare prezintă consiliului local ori primarului, după caz, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus analizei sau verificării.

    (3) Consiliile locale pot organiza, din proprie iniţiativă sau din iniţiativa primarului, după caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcţionari publici şi alţi specialişti, pe perioadă determinată. Componenţa comisiilor mixte, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţii acestora se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor locale. Şedinţele comisiilor mixte sunt publice.

III    Mandatul, rolul şi atribuţiile consiliului local

        Art 37    Mandatul consiliului local

    (1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

    (2) Mandatul consiliului local se exercită de la data la care consiliul local este legal constituit până la data la care consiliul local nou-ales este legal constituit.

    (3) Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă ori alte situaţii expres prevăzute de lege atunci când, din cauza acestor situaţii, nu pot fi organizate alegeri în condiţiile alin. (1).

    (4)  Mandatul de consilier local, se suspendă în următoarele situaţii:

    a) a fost dispusă măsura arestării preventive;

    b) a fost dispusă măsura arestului la domiciliu;

    c) a fost însărcinat de către consiliul din care face parte, de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în ţară sau în străinătate.

    (5) Măsurile prevăzute la alin. (4) lit. a) şi b) dispuse în condiţiile Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se comunică de îndată de către instanţa de judecată prefectului care, prin ordin, în termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constată suspendarea mandatului.

    (6) Documentele corespunzătoare situaţiei prevăzute la alin. (4) lit. c) se comunică de către emitent, în termen de 5 zile lucrătoare de la desemnare, secretarului general al comunei Prundu Bârgăului şi primarului, iar în prima şedinţă ulterioară comunicării consiliul local, ia act de această situaţie, prin hotărâre.

    (7) Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzute la alin. (4).

    (8) Ordinul de suspendare emis pentru situaţiile prevăzute la alin. (4) lit. a) şi b), respectiv hotărârea prin care se ia act de suspendarea de drept a consilierului în condiţiile alin. (4) lit. c) se comunică de îndată consilierului local, respectiv consilierului judeţean, în termen de maximum 48 de ore de la emiterea ordinului, respectiv hotărârii consiliului, după caz.

    (9) În cazul în care faţă de consilierul local  al cărui mandat a fost suspendat în condiţiile alin. (4) lit. a) şi b), a fost dispusă clasarea ori renunţarea la urmărirea penală sau instanţa judecătorească a dispus achitarea sau încetarea procesului penal, acesta are dreptul la despăgubiri, în condiţiile legii.

    (10)    Încetarea mandatului de consilier local

    (11) Calitatea de consilier local încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.

    (12) Calitatea de consilier local, încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:

    a) demisie;

    b) constatarea şi sancţionarea, în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, a unei stări de incompatibilitate;

    c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;

    d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare şi/sau extraordinare consecutive ale consiliului, desfăşurate pe durata a trei luni calendaristice;

    e) lipsa nemotivată de la 3 întruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni calendaristice, care determină imposibilitatea desfăşurării, în condiţiile legii, a şedinţelor ordinare şi/sau extraordinare;

    f) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;

    g) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a executării pedepsei;

    h) punerea sub interdicţie judecătorească;

    i) pierderea drepturilor electorale;

    j) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales;

    k) condamnarea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni electorale pe durata procesului electoral în cadrul căruia a fost ales, indiferent de pedeapsa aplicată şi de modalitatea de individualizare a executării acesteia;

    l) deces.

    (13) Data încetării de drept a mandatului, în cazurile enumerate la alin. (12) lit. a), c) – f) şi l), este data apariţiei evenimentului sau a împlinirii condiţiilor care determină situaţia de încetare, după caz.

    (14) Data încetării de drept a mandatului, în cazul prevăzut la alin. (12) lit. b), în situaţia în care legalitatea raportului de evaluare prin care s-a constatat starea de incompatibilitate nu a fost contestată, este data expirării perioadei în care consilierul local, are dreptul să conteste raportul de evaluare, în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

    (15) Data încetării de drept a mandatului în cazul prevăzut la alin. (12) lit. j) este data comunicării către prefect, secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi către consilierul local, a hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei listă consilierul local a fost ales, în situaţia în care legalitatea acesteia nu a fost contestată.

    (16) În situaţiile prevăzute la alin. (12) lit. a), c) – f) şi l) constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local  precum şi vacantarea locului de consilier local  se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorităţii deliberative respective, la propunerea primarului  sau a oricărui alt ales local, adoptată în prima şedinţă desfăşurată după apariţia evenimentului. Hotărârea autorităţii deliberative este comunicată de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condiţiile codului administrativ , precum şi consilierului local.

    (17) Consiliul local,  are obligaţia de a adopta hotărârea prevăzută la alin. (16) în termen de 30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator semnat de primar şi de secretarul general al comunei Prundu Bârgăului  cu privire la una dintre situaţiile prevăzute la alin. (12) lit. a), c) – f) şi l). În termen de maximum 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru consiliul local, constatarea încetării mandatului, precum şi vacantarea locului de consilier local  se realizează de către prefect prin ordin, în baza referatului constatator comunicat de către secretarul general al comunei Prundu Bârgăului , în situaţia neadoptării acestei hotărâri de către consiliul local

   (18) În situaţiile prevăzute la alin. (12) lit. b), g) – k) constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local  precum şi vacantarea locului de consilier local  se fac de către prefect prin ordin, în termen de maximum 30 de zile de la data înştiinţării transmise prefectului de către autoritatea responsabilă de asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice şi prevenirea corupţiei instituţionale sau de către instanţă, după caz.

    (19) Ordinul prefectului emis în situaţiile prevăzute la alin. (17) şi (18) se transmite de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art. 122 din OUG 57/2019 , consilierului local şi secretarului general al comunei Prundu Bârgăului .

    (20) Hotărârea consiliului are la bază, pentru situaţiile prevăzute la alin. (12) lit. a), c) – f), h) şi l), un referat constatator, întocmit în maximum 3 zile de la apariţia evenimentului şi semnat de primar şi de secretarul general al comunei . Referatul este însoţit de acte justificative.

    (21) Ordinul prefectului are la bază, pentru situaţiile prevăzute la alin. (12) lit. g), i), k), înştiinţările transmise prefectului de către instanţă.

    (22) În cazul prevăzut la alin. (12) lit. j), în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei listă consilierul local  a fost ales, prefectul constată, prin ordin, încetarea mandatului consilierului local  înainte de expirarea duratei normale a acestuia şi declară vacant locul consilierului local . Ordinul prefectului se transmite de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art. 122, consilierului local şi secretarului general al comunei Prundu Bârgăului .

    (23) În cazurile prevăzute la alin. (12) lit. c) – f) hotărârea poate fi atacată de consilierul local,  în cauză la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanţa se pronunţă în termen de cel mult 30 de zile, nefiind aplicabilă procedura de regularizare a cererii. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă.

    (24) În toate cazurile, hotărârea instanţei se comunică părţilor, prefectului şi secretarului general al comunei Prundu Bârgăului , care are obligaţia afişării acesteia la sediul comunei Prundu Bârgăului , în termen de maximum 2 zile de la comunicare.

    (25) Funcţia constatată vacantă în condiţiile alin. (6) – (8) se completează cu supleantul desemnat de partidul politic, alianţa politică sau alianţa electorală respectivă, care este validat şi depune jurământul, în condiţiile art. 117 din OUG 57/2019 , ulterior rămânerii definitive a hotărârii instanţei.

    (26) Încetarea mandatului de consilier local  în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativ-teritorială poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauză a menţiunii corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii.

    (27) Încetarea mandatului de consilier local,  în cazul demisiei, se constată în prima şedinţă a consiliului desfăşurată după apariţia evenimentului şi în baza demisiei scrise înaintate secretarului general al comunei Prundu Bârgăului , primarului, preşedintelui de şedinţă . Hotărârea consiliului prin care se ia act de demisie şi se declară vacant locul consilierului local,  se comunică de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condiţiile  prezentului regulament .

    (28) Prevederile alin. (12) lit. g) – i) şi k) devin aplicabile numai după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. În aceste cazuri, data respectivă este şi data la care încetează de drept mandatul.

    (29) În situaţia în care este contestată legalitatea actului prevăzut la alin. (4) sau a hotărârii prevăzute la alin. (5), data încetării de drept a mandatului este data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.

    (30) De la data încetării mandatului, consilierul local :

    a) nu mai poate fi luat în calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru şedinţele autorităţii deliberative din care face parte;

    b) nu mai poate participa la vot în cadrul şedinţelor autorităţii deliberative din care face parte, precum şi în cadrul comisiilor de specialitate organizate de aceasta;

    c) nu mai are dreptul la indemnizaţia lunară.

    (31)    Încetarea mandatului de viceprimar ca urmare a încetării mandatului de consilier

    (1) Încetarea mandatului de consilier, în condiţiile alin. (12), are ca efect încetarea de drept, la aceeaşi dată, şi a mandatului de  de viceprimar.

    (2) Mandatul de viceprimar,  poate înceta înainte de termen în urma eliberării acestuia din funcţie în condiţiile art. 152, respectiv art. 187 alin. (3) şi 188 alin. (4), după caz din OUG 57/2019 .

    Art 38        Atribuţiile consiliului local

    (1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

    (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:

    a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local;

    b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;

    c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;

    d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local;

    e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.

    (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

    a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local; prin ordin al ministrului de resort se aprobă un model orientativ al statutului comunei Prundu Bârgăului , precum şi un model orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local;

    b) alege viceprimarul/viceprimarii, din rândul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a consilierilor locali ;

    c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora;

    d) exercită, în numele comunei Prundu Bârgăului , toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii;

    e) hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice, societăţi şi regii autonome, în condiţiile legii.

    (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

    a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul comunei Prundu Bârgăului , virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;

    b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele comunei Prundu Bârgăului , în condiţiile legii;

    c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;

    d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;

    e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a comunei Prundu Bârgăului ;

    f) asigură un mediu favorabil înfiinţării şi/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum şi prin realizarea de noi investiţii care să contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională şi locală;

    g) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

    (5) Dacă bugetul comunei Prundu Bârgăului , prevăzut la alin. (4) lit. a), nu poate fi adoptat după două şedinţe consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se desfăşoară pe baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    (6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:

    a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;

    b) hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosinţă gratuită sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii;

    c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;

    d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de orice alte obiective de interes public local.

    (7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

    a) educaţia;

    b) serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;

    c) sănătatea;

    d) cultura;

    e) tineretul;

    f) sportul;

    g) ordinea publică;

    h) situaţiile de urgenţă;

    i) protecţia şi refacerea mediului;

    j) conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;

    k) dezvoltarea urbană;

    l) evidenţa persoanelor;

    m) podurile şi drumurile publice;

    n) serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local;

    o) serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;

    p) activităţile de administraţie social-comunitară;

    q) locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea comunei Prundu Bârgăului  sau în administrarea sa;

    r) punerea în valoare, în interesul colectivităţii locale, a resurselor naturale de pe raza comunei Prundu Bârgăului ;

    s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.

    (8) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

    a) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;

    b) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa.

    (9) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:

    a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;

    b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;

    c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

    (10) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), b) şi d), consiliul local:

    a) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de administrare, lucrările şi fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea şi funcţionarea clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea autorităţi sau instituţii publice a căror activitate prezintă un interes local. Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân în proprietatea comunei Prundu Bârgăului ;

    b) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituţiei sau autorităţii publice titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare şi întreţinere a clădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, în scopul creşterii nivelului de atractivitate turistică a comunei Prundu Bârgăului , cu condiţia ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului să permită accesul publicului în spaţiile astfel îmbunătăţite pe o perioadă de minimum 5 ani. Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân în proprietatea comunei Prundu Bârgăului .

    (11) Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) consiliul local poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.

    (12) Consiliul local hotărăşte acordarea unor sporuri şi a altor facilităţi, potrivit legii, personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice de interes local.

    (13) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte integrantă a statutului comunei Prundu Bârgăului .

    (14) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii, în toate domeniile de interes local, cu excepţia celor date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice, precum şi orice alte atribuţii stabilite prin lege.

       Art 39          Instituţiile publice de interes local

    (1) Consiliile locale pot înfiinţa instituţii publice de interes local în principalele domenii de activitate, potrivit specificului şi nevoilor colectivităţii locale, cu respectarea prevederilor legale şi în limita mijloacelor financiare de care dispun.

    (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din cadrul instituţiilor publice de interes local se fac de conducătorii acestora, în condiţiile legii.

    (3) Numirea, sancţionarea, suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă, după caz, a conducătorilor instituţiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către primar, prin dispoziţie, în condiţiile legii.

        Art 40    Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor comunei Prundu Bârgăului

    Consilierii locali împuterniciţi să reprezinte interesele comunei Prundu Bârgăului  în societăţi, regii autonome de interes local şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităţilor aplicabil şi a configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale.

        Art 41    Reprezentarea în asociaţiile de dezvoltare intercomunitară şi la nivelul operatorilor regionali

    Comuna Prundu Bârgăului este reprezentată de drept în adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi în adunările generale ale operatorilor regionali şi locali de către primari. Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale în adunările generale viceprimarilor, administratorilor publici, precum şi oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituţii publice de interes local.

    IV    Funcţionarea consiliului local

   Art 42     Tipurile de şedinţe ale consiliului local

    (1) Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, cel puţin o dată pe lună, la convocarea primarului.

    (2) Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare la convocarea:

    a) primarului;

    b) a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie;

    c) primarului, ca urmare a solicitării prefectului, în cazuri care necesită adoptarea de măsuri imediate pentru gestionarea situaţiilor de criză sau de urgenţă, prefectul poate solicita primarului convocarea, după caz, a unei şedinţe extraordinare a consiliului local

Art 43     Convocarea şedinţelor consiliului local

    (1) Consiliul local se convoacă după cum urmează:

    a) prin dispoziţie a primarului, în cazurile prevăzute la art. 133 alin. (1), alin. (2) lit. a) şi c) din OUG 57/2019;

    b) prin convocare semnată de către consilierii locali care au această iniţiativă, în cazul prevăzut la art. 133 alin. (2) lit. b) din OUG 57/2019

    (2) Consilierii locali sunt convocaţi în scris sau, în funcţie de prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local, prin mijloace electronice, prin grija secretarului general al unităţii  administrativ-teritoriale, cel târziu în ziua ulterioară primirii de către acesta a dispoziţiei sau documentului de convocare iniţiat de cel puţin o treime din numărul consilierilor locali în funcţie.

    (3) Data şedinţei consiliului local precizată cu ocazia convocării este stabilită, cu respectarea modului de calcul al termenelor procedurale, prevăzut de art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, astfel:

    a) în termen de 5 zile de la data comunicării dispoziţiei de convocare pentru şedinţele ordinare;

    b) în termen de 3 zile de la data comunicării dispoziţiei sau documentului de convocare pentru şedinţele extraordinare.

    (4) În caz de forţă majoră şi/sau de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, ai oraşului sau ai municipiului/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori în alte situaţii stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, convocarea acestuia pentru şedinţa extraordinară, prin excepţie de la prevederile alin. (3) lit. b), se face de îndată.

    (5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu următoarele informaţii despre şedinţă:

    a) data, ora şi locul desfăşurării;

    b) proiectul ordinii de zi;

    c) materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;

    d) modalitatea prin care sunt puse la dispoziţia consilierilor locali, potrivit opţiunilor acestora, materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;

    e) indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri;

    f) invitaţia de a formula şi depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

    (6) Secretarul general al comunei Prundu Bârgăului  transmite prefectului, sub semnătura sa, evidenţa prezenţei consilierilor locali la convocările pentru şedinţele care nu s-au putut desfăşura din lipsa cvorumului, în termen de 3 zile de la data convocării. Evidenţa transmisă prefectului precizează şi situaţiile în care, urmare a ultimei absenţe, a intervenit cazul de încetare de drept a mandatului prevăzut la art. 204 alin. (2) lit. e)din OUG 57/2019 .

    (7) În toate cazurile, convocarea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

    Art 44   Ordinea de zi

    (1) Proiectul ordinii de zi se redactează de către secretarul general al comunei Prundu Bârgăului  şi compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca anexă la documentul de convocare la propunerea primarului sau a consilierilor locali, după caz, în condiţiile legii.

    (2) Este obligatorie înscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotărâri care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 136 alin. (8) din OUG 57/2019 .

    (3) Proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local poate cuprinde proiecte de hotărâri, cu menţionarea titlului şi a iniţiatorului, rapoarte ale primarului, ale viceprimarului, ale consilierilor locali, ale comisiilor de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte, rapoarte sau informări ale conducătorilor organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică în unităţile administrativ-teritoriale, după caz, precum şi orice alte probleme de interes local.

    (4) Proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor comunei  prin afişarea la sediul instituției și pe pagina de internet a comunei Prundu Bârgăului  sau prin orice alt mijloc de publicitate.

    (5) Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face în situaţia în care acesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 136 alin. (8) sau numai cu acordul iniţiatorului, dacă acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 136 alin. (8) din OUG 57/2019 .

    (6) Ordinea de zi a şedinţei se aprobă cu majoritate simplă, la propunerea celui/celor care a/au cerut convocarea consiliului local.

    (7) Suplimentarea ordinii de zi se aprobă numai pentru probleme urgente cu majoritate simplă.

    (8) În cazul neaprobării proiectului ordinii de zi, în condiţiile prevăzute la alin. (6), nu se acordă indemnizaţia cuvenită consilierilor locali pentru şedinţa respectivă.

    Art 45   Proiectele de hotărâri ale consiliului local

    (1) Proiectele de hotărâri pot fi iniţiate de primar, de consilierii locali sau de cetăţeni. Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al comunei Prundu Bârgăului  şi al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

    (2) Proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale acestora se redactează în conformitate cu normele de tehnică legislativă.

    (3) Proiectele de hotărâri ale consiliului local însoţite de referatele de aprobare ale acestora şi de alte documente de prezentare şi de motivare se înregistrează şi se transmit de secretarul general al comunei Prundu Bârgăului:

    a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate;

    b) comisiilor de specialitate ale consiliului local în vederea dezbaterii şi întocmirii avizelor.

    (4) Nominalizarea compartimentelor de resort şi a comisiilor de specialitate cărora li se transmit proiectele de hotărâri ale consiliului local, precum şi celelalte documente, potrivit prevederilor alin. (3), se face de către primar împreună cu secretarul general al comunei Prundu Bârgăului.

    (5) Odată cu transmiterea proiectelor de hotărâri se comunică şi data de depunere a rapoartelor şi a avizelor, avându-se grijă ca rapoartele compartimentelor de resort să poată fi transmise şi comisiilor de specialitate înainte de pronunţarea acestora.

    (6) După examinarea proiectului de hotărâre, comisia de specialitate a consiliului local emite un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

    (7) Avizul comisiei se transmite secretarului general al comunei Prundu Bârgăului, care dispune măsurile corespunzătoare înaintării lui către consilierii locali şi către iniţiatori, după caz, cel mai târziu în ziua şedinţei.

    (8) Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoţit de:

    a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de iniţiator;

    b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

    c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;

    d) alte documente prevăzute de legislaţia specială.

    (9) Secretarul general al comunei Prundu Bârgăului  asigură îndeplinirea condiţiilor de la alin. (8) şi aduce la cunoştinţa consiliului local cazul neîndeplinirii acestora înainte de adoptarea ordinii de zi.

    (10) Rapoartele şi avizele prevăzute la alin. (8) trebuie întocmite în termenul prevăzut la alin. (5), dar nu mai târziu de 30 de zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse pentru a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local, respectiv în termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedinţelor extraordinare. În situaţia şedinţelor extraordinare convocate de îndată, rapoartele compartimentelor de specialitate se întocmesc în procedură de urgenţă, cel târziu odată cu proiectul hotărârii.

    (11) Iniţiatorul proiectului îl poate retrage sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea acestuia.

  Art 46     Cvorumul şedinţelor consiliului local

    (1) Şedinţele consiliului local se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie.

    (2) Prezenţa consilierilor locali la şedinţă este obligatorie, cu excepţia cazului în care aceştia absentează motivat. Absenţa este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza:

    a) unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stări de sănătate pentru care s-a eliberat certificat de concediu medical;

    b) unei deplasări în străinătate;

    c) se află în îndeplinirea unei însărcinări oficiale

    d) unor evenimente de forţă majoră;

    e) în cazul decesului soţiei/soţului consilierului local sau al unei rude de până la gradul al II-lea a consilierului local ales ori al soţiei/soţului acestuia, inclusiv;

    f) efectuarii  concediului  de odihnă în afara  județului  sau alte situații similare (prezentare în  scris a situației  care a dus la absența acestuia , la care se anexează documente doveditoare  ) ,dar nu mai mult de 1 absență într-un an calendaristic .

    (3) Consilierul local care absentează nemotivat de două ori consecutiv la şedinţele consiliului local este sancţionat astfel :

     a) avertismentul;

    b) chemarea la ordine;

    c) retragerea cuvântului;

    d) eliminarea din sala de şedinţă;

    e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;

    f) diminuarea indemnizaţiei lunare cu 10% pentru maximum 6 luni;

    g) retragerea indemnizaţiei lunare pentru una sau două luni.

    Sancţiunile prevăzute la alin. (3) lit. a) – d) se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la alin. (3) lit. e) – g) de către consiliul local  prin hotărâre.

    (4) Consilierii locali sunt obligaţi să îşi înregistreze prezenţa în evidenţa ţinută de secretarul general al comunei Prundu Bârgăului.

    (5) Consilierul local care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să aducă această situaţie la cunoştinţa secretarului general al comunei Prundu Bârgăului.

    Art 47   Desfăşurarea şedinţelor consiliului local

    (1) Şedinţele consiliului local sunt publice.

    (2) Caracterul public al şedinţelor consiliului local este dat de:

    a) accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la procesele-verbale ale şedinţelor consiliului local;

    b) accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului local, precum şi la instrumentele de prezentare şi de motivare a acestora;

    c) posibilitatea cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea/subunitatea administrativ-teritorială respectivă de a asista la şedinţele consiliului local şi/sau de a le urmări pe internet, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local.

    (3) Lucrările şedinţelor se desfăşoară în limba română, documentele şedinţelor de consiliu local se întocmesc şi se aduc la cunoştinţă publică în limba română.

    (4) La lucrările consiliului local pot asista şi lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, deputaţii şi senatorii, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, conducătorii compartimentelor de resort şi conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică din unităţile administrativ-teritoriale, în problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate, precum şi alte persoane interesate .Presedinte de sedință prezinta la începutul sedintei invitatii și le dă cuvăntul când aceștia doresc să ia cuvântul .

    (5) Dezbaterea proiectului de hotărâre sau a problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată în conformitate cu prevederile prezentului cod şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local.

    (6) Preşedintele de şedinţă este obligat să asigure luarea cuvântului de către iniţiator pentru susţinerea proiectului de hotărâre ori de câte ori acesta o solicită, precum şi de către delegatul sătesc, după caz.

    (7) Consilierii locali participă la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Consilierii locali sunt obligaţi ca în cuvântul lor să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.

    (8) Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de dezbatere a proiectului.

    (9) Preşedintele de şedinţă permite oricând unui consilier local să răspundă într-o problemă de ordin personal, în probleme prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.

    (10) Preşedintele de şedinţă sau reprezentantul oricărui grup de consilieri locali poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului, iar discuţiile se sistează dacă propunerea este adoptată cu majoritate simplă.

    (11) Este interzisă adresarea de insulte sau calomnii de către consilierii locali prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.

    (12) Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii locali, precum şi ceilalţi iniţiatori prezenţi la şedinţă putând formula amendamente de fond sau de formă. Amendamentele se supun votului consiliului local în ordinea în care au fost formulate.

    (13) Sinteza dezbaterilor din şedinţele consiliului local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare consilier local în parte se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretarul general al comunei Prundu Bârgăului .

    (14) Preşedintele de şedinţă, împreună cu secretarul general al comunei Prundu Bârgăului  îşi asumă, prin semnătură, responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.

    (15) La începutul fiecărei şedinţe, secretarul general al comunei Prundu Bârgăului  supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare. Consilierii locali şi primarul au dreptul ca, în cadrul şedinţei curente a consiliului local, să conteste conţinutul procesului-verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară.

    (16) Procesul-verbal semnat de preşedintele de şedinţă şi de către secretarul general al comunei Prundu Bârgăului , precum şi documentele care au fost dezbătute în şedinţa anterioară se depun într-un dosar special al şedinţei respective, care se numerotează şi se sigilează de preşedintele de şedinţă şi de secretarul general al comunei Prundu Bârgăului, după aprobarea procesului-verbal sau de către persoana cu atribuţii în acest sens, desemnată în condiţiile legii.

    (17) În termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al şedinţei, secretarul general al comunei Prundu Bârgăului  afişează la sediul primăriei şi  persoana responsabila cu registratura publică pe pagina de internet a comunei Prundu Bârgăului  o copie a procesului-verbal al şedinţei.

 (18) Minuta şedinţei publice, conform Legii nr.52/2003, incluzând şi votul fiecărui membru, cu excepţia cazurilor în care s-a hotărât vot secret, va fi afişată la sediul Consiliului local al comunei Prundu Bârgăului și în Monitorul Oficial local  la secțiunea ,, Alte documente ,,  cuprinsă în structura paginii de internet a comunei , prin grija persoanei din compartimentul monitorizare proceduri administrative .

(19 ) Înregistrările audio/video/foto  a şedinţelor publice , cu excepţia celor prevăzute de art.6 din Legea nr. 52 /2003   ,se vor face  cu mijloace electronice  proprii ale Primăriei comunei Prundu Bârgăului ,  de către  administratorul comunei sau în lipsa acestuia de către angajați din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Prundu Bârgăului desemnați de către acesta  și vor fi făcute publice, la cerere, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

(20) Înregistrarea ședințelor de către o altă persoană nu poate avea loc fără acordul consiliului local, președintele de ședință supunând la vot orice solicitare in acest sens  .

(4) Publicitatea este asigurată prin afișarea copiei procesului verbal al ședinței și a minutei la sediul primăriei și   în Monitorul Oficial local  la secțiunea ,, Alte documente ,, cuprinsă în structura paginii de internet a comunei, prin grija persoanei din compartimentul monitorizare proceduri administrative . 

Art 48         Adoptarea hotărârilor consiliului local

    (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.

    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată, de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.

    (3) Se adoptă cu majoritatea absolută  a consilierilor locali în funcţie următoarele hotărâri ale consiliului local:

    a) hotărârile privind bugetul local;

    b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii;

    c) hotărârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale;

    d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră;

    e) hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului;

    f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu persoane juridice române sau străine;

    g) hotărârile privind administrarea patrimoniului;

    h) hotărârile privind exercitarea atribuţiilor prevăzute la participarea cu capital sau cu bunuri ;

    i) alte hotărâri necesare bunei funcţionări a consiliului local, stabilite prin legi speciale sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local.

    (4) Votul consilierilor locali este individual şi poate fi deschis sau secret.

    (5) Votul deschis se exprimă prin oricare din următoarele modalităţi:

    a) prin ridicarea mâinii;

    b) prin apel nominal, efectuat de preşedintele de şedinţă;

    c) electronic.

    (6) Consiliul local poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege.

    (7) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

    (8) Redactarea buletinelor de vot trebuie să fie fără echivoc. Pentru exprimarea opţiunii se folosesc, de regulă, cuvintele da sau nu.

    (9) Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea consilierului local sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin. (8).

    (10) Abţinerile se numără la voturile împotrivă.

    (11) Dacă pe parcursul desfăşurării şedinţei nu este întrunită majoritatea legală necesară pentru adoptarea proiectului de hotărâre, preşedintele de şedinţă amână votarea până la întrunirea acesteia.

    (12) Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări de fond în conţinutul proiectului de hotărâre, la propunerea primarului, a secretarului sau a consilierilor locali şi cu acordul majorităţii consilierilor locali prezenţi, preşedintele de şedinţă retransmite proiectul de hotărâre, în vederea reexaminării de către iniţiator şi de către compartimentele de specialitate.

    (13) Proiectele de hotărâri respinse de consiliul local nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe.

Art 49         Semnarea şi contrasemnarea hotărârilor consiliului local

    (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al comunei Prundu Bârgăului .

    (2) În cazul în care preşedintele de şedinţă refuză, în scris, să semneze, hotărârea consiliului local se semnează de cel puţin 2 consilieri locali dintre cei care au participat la şedinţă. Modalitatea de desemnare a acestor consilieri se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local.

    (3) Secretarul general al comunei Prundu Bârgăului  nu contrasemnează hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

 Art 50        Funcţionarea comisiilor de specialitate

    (1) Comisiile de specialitate lucrează în plen şi deliberează cu votul majorităţii simple a membrilor lor.

    (2) Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie. Dacă absenţele continuă, fără a fi motivate, preşedintele comisiei poate propune consiliului local aplicarea sancţiunilor prevăzute de Codul administrativ .

    (3) Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau din afara acestuia. Au dreptul să participe la şedinţele comisiei şi iniţiatorii propunerilor ce stau la baza lucrărilor comisiei. Comisia poate invita şi alte persoane care să participe la dezbateri.

    (4) Şedinţele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice.

    (5) Comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfăşoare cu uşile închise.

    (6) Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia cu cel puţin 3 zile înainte sau de îndată, în situaţia şedinţelor convocate de îndată

    (7) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

    (8) Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară înaintea şedinţelor consiliului local, atunci când ordinea de zi a şedinţei acestuia cuprinde sarcini sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită avizul.

    (9) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei de către secretarul general al comunei Prundu Bârgăului , preşedintele acesteia desemnează un consilier local care prezintă în cadrul şedinţei proiectele şi, după caz, celelalte probleme aflate pe ordinea de zi, care nu sunt prezentate de iniţiator.

    (10) Secretarul comisiei sau, în lipsa acestuia, consilierul local desemnat în conformitate cu alin. (9) întocmeşte avizul, cu caracter consultativ, al comisiei, pe baza amendamentelor şi a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor locali prezenţi.

    (11) Avizele întocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele şi propunerile acceptate, cât şi cele respinse.

    (12) Avizele întocmite sunt prezentate secretarului general al comunei Prundu Bârgăului, care asigură transmiterea acestora către consilierii locali, cel mai târziu înainte de aprobarea ordinii de zi.

    (13) Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situaţii comisia poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind, de la caz la caz, şi modalitatea de exprimare a acestuia.

    (14) Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. După încheierea şedinţei, procesul-verbal este semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.

    (15) Preşedintele poate încuviinţa ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţele ale căror lucrări s-au desfăşurat cu uşile închise.

Art 51   Delegatul sătesc

    (1) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali aleşi în consiliile locale sunt reprezentaţi la şedinţele consiliului local de un delegat sătesc. Delegatul sătesc este asimilat aleşilor locali.

    (2) Delegatul sătesc este ales pe perioada mandatului consiliului local, în termen de 20 de zile de la data constituirii acestuia, de o adunare sătească, convocată de primar cu cel puţin 15 zile înainte şi desfăşurată în prezenţa primarului sau a viceprimarului şi a secretarului general al comunei Prundu Bârgăului .

    (3) Alegerea delegatului sătesc se face cu majoritatea voturilor celor prezenţi la această adunare, consemnată într-un proces-verbal care se prezintă în prima şedinţă a consiliului local. La adunarea sătească pot participa toţi cetăţenii cu drept de vot din satul respectiv.

    (4) Încetarea de drept a mandatului delegatului sătesc are loc în următoarele situaţii:

    a) demisie;

    b) validarea, în calitate de consilier local, a unui supleant care are domiciliul în satul al cărui delegat este;

    c) schimbarea domiciliului într-un alt sat, inclusiv ca urmare a reorganizării comunei Prundu Bârgăului  respective;

    d) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a pedepsei;

    e) punerea sub interdicţie judecătorească;

    f) pierderea drepturilor electorale;

    g) deces.

    (5) În situaţiile prevăzute la alin. (4) se alege un nou delegat sătesc, cu respectarea prevederilor alin. (1) – (3), care se aplică în mod corespunzător.

    (6) Adunarea sătească, convocată de către primar, poate hotărî oricând eliberarea din funcţie a delegatului sătesc şi alegerea, în termen de 20 de zile de la eliberare, a unei alte persoane în această funcţie, în condiţiile alin. (2) care se aplică în mod corespunzător.

    (7) La discutarea problemelor privind satele pe care le reprezintă, delegaţii săteşti sunt invitaţi în mod obligatoriu. Delegaţii săteşti au dreptul de a se exprima cu privire la problemele discutate, opinia acestora fiind consemnată în procesul-verbal al şedinţei.

    V.    Dizolvarea consiliului local

 Art 52      Situaţiile de dizolvare a consiliului local

    (1) Consiliul local se dizolvă de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolvă de drept:

    a) în cazul în care acesta nu se întruneşte cel puţin într-o şedinţă ordinară sau extraordinară, pe durata a patru luni calendaristice consecutive, deşi a fost convocat conform prevederilor legale;

    b) în cazul în care nu a adoptat nicio hotărâre în 3 şedinţe ordinare sau extraordinare ţinute pe durata a patru luni calendaristice consecutive;

    c) în cazul în care numărul consilierilor locali în funcţie este mai mic decât jumătatea numărului membrilor consiliului local şi nu a putut fi completat cu supleanţi.

    (2) Primarul, viceprimarul, secretarul general al comunei Prundu Bârgăului , prefectul sau orice altă persoană interesată sesizează instanţa de contencios administrativ cu privire la cazurile prevăzute la alin. (1). Instanţa analizează situaţia de fapt şi se pronunţă cu privire la dizolvarea consiliului local. Hotărârea instanţei este definitivă şi se comunică prefectului.

  Art 53  Referendumul local

    (1) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat în condiţiile legii. Referendumul se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de cel puţin 25% din numărul cetăţenilor cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială.

    (2) Cererea cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele şi prenumele, data şi locul naşterii, seria şi numărul buletinului sau ale cărţii de identitate şi semnătura olografă ale cetăţenilor care au solicitat organizarea referendumului.

    Art 54    Organizarea referendumului local

    (1) Cheltuielile pentru organizarea referendumului local se suportă din bugetul comunei Prundu Bârgăului .

    (2) Referendumul local este organizat de către o comisie numită prin ordin al prefectului, compusă dintr-un reprezentant al prefectului, câte un reprezentant al primarului, al consiliului local şi al consiliului judeţean şi un judecător de la judecătoria în a cărei rază teritorială se află unitatea administrativ-teritorială în cauză. Secretariatul comisiei este asigurat de instituţia prefectului.

    (3) Referendumul local este valabil dacă s-au prezentat la urne cel puţin 30% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială. Activitatea consiliului local încetează înainte de termen dacă s-au pronunţat în acest sens cel puţin jumătate plus unu din numărul total al voturilor valabil exprimate, iar rezultatul referendumului a fost validat în condiţiile legii.

    Art 55      Organizarea alegerilor după dizolvarea consiliului local sau după validarea rezultatului referendumului

    (1) În termen de maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, după caz, de la validarea rezultatului referendumului se organizează alegeri pentru un nou consiliu local.

    (2) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de către Guvern, la propunerea autorităţilor cu atribuţii în organizarea alegerilor locale, pe baza solicitării prefectului.

    Art 56    Rezolvarea treburilor publice curente în cazul dizolvării consiliului local

    (1) Până la constituirea noului consiliu local, primarul sau, în absenţa acestuia, secretarul general al comunei Prundu Bârgăului  rezolvă problemele curente ale comunei, oraşului sau municipiului, cu respectarea competenţelor şi atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii.

    (2) În situaţia excepţională în care consiliul local a fost dizolvat în condiţiile art.  52, primarul se află în imposibilitatea exercitării atribuţiilor sale ca urmare a încetării sau suspendării mandatului său ori a altor situaţii prevăzute de lege, iar funcţia de secretar general al comunei Prundu Bârgăului  este vacantă, prefectul numeşte prin ordin o persoană prin detaşare, în condiţiile  OUG 57/2019 , care să exercite atribuţiile de secretar general al comunei Prundu Bârgăului  pentru a rezolva problemele curente ale comunei , până la ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al comunei Prundu Bârgăului  în condiţiile legii.

    (3) Persoana desemnată potrivit prevederilor alin. (2) trebuie să îndeplinească condiţiile de studii şi vechime în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcţiei de secretar general al comunei Prundu Bârgăului  prevăzute de Codul administrativ .

    (4) În situaţia prevăzută la alin. (2),  concursul pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, se organizează de instituţia prefectului.

    (5) Numirea în funcţia de secretar general al comunei, se face, în situaţia prevăzută la alin. (2) sau în situaţia în care procedura de organizare a concursului a fost demarată anterior situaţiei excepţionale prevăzute la alin. (2), de către prefect, dacă nu a încetat situaţia care a determinat imposibilitatea exercitării atribuţiilor de către primar.

Art.57         Drepturile aleşilor locali

        (1) După depunerea jurământului de primar , acestora li se înmânează legitimaţia, semnată de preşedintele şedinţei în care a fost adoptat modelul acesteia, un semn distinctiv al calităţii de primar, pe care aceştia au dreptul să le poarte, potrivit legii, pe întreaga durată a mandatului, precum şi o eşarfă, în culorile drapelului naţional al României. Legitimaţia primarului  este înmânată de către secretarul general al comunei Prundu Bârgăului.

    (2) După alegerea viceprimarului,  acestuia i se înmânează legitimaţia, semnată de primar , precum şi un semn distinctiv al calităţii de viceprimar . Legitimaţia viceprimarului este înmânată de către secretarul general al comunei Prundu Bârgăului.

    (3) După declararea ca legal constituit a consiliului local , consilierilor în funcţie li se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al consiliului local, semnată de primar, şi primesc un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai colectivităţii locale, pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului.

    (4) Modelul legitimaţiei de primar, de viceprimar,  de consilier local  şi modelul semnului distinctiv pentru aceştia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

    (5) Cheltuielile pentru confecţionarea legitimaţiilor, semnelor distinctive, respectiv a eşarfelor se suportă din bugetul local.

    (6) Legitimaţia şi semnul distinctiv se pot păstra, după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.

    (7) Eşarfa în culorile drapelului naţional al României se poartă în mod obligatoriu la Ziua Naţională a României, la solemnităţi, recepţii, ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor, indiferent de locul de desfăşurare a acestora.

    Art.58     Protecţia aleşilor locali

    (1) Libertatea de opinie în exercitarea mandatului alesului local pentru soluţionarea şi gestionarea treburilor publice în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă este garantată.

    (2) Aleşii locali nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

    (3) Reţinerea, dispunerea măsurii arestării preventive, a arestului la domiciliu sau trimiterea în judecată penală a aleşilor locali, precum şi faptele săvârşite care au determinat luarea măsurilor se aduc la cunoştinţă atât autorităţii administraţiei publice din care fac parte, cât şi prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus măsurile respective.

    (4) Pe întreaga durată a mandatului, aleşii locali se consideră în exerciţiul autorităţii publice şi se bucură de protecţia prevăzută de lege.

    (5) De aceeaşi protecţie prevăzută la alin. (4) beneficiază şi membrii familiei alesului local – soţ, soţie şi copii – în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmăreşte nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local în legătură cu exercitarea mandatului său.

    Art. 59     Grupurile de consilieri locali

    (1) Consilierii locali  se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3.

    (2) Consilierii locali  care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) pot constitui un grup prin asociere.

    (3) Grupul de consilieri locali este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorităţii membrilor grupului.

    (4) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi consilierilor independenţi.

    (5) Consilierii locali  nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puţin un consilier.

    (6) În cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliul local  sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

    Art.. 60     Raporturile de muncă sau de serviciu deţinute anterior

    (1) Pe perioada exercitării mandatului de primar, viceprimar  se suspendă contractul de muncă, respectiv raportul de serviciu al acestuia, în cadrul unei instituţii sau autorităţi publice, ori în cadrul regiilor autonome sau societăţilor cu capital integral ori majoritar de stat sau al unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.

    (2) Consilierul local  al cărui raport de serviciu ori contract individual de muncă este suspendat, în condiţiile legii, la data începerii exercitării mandatului, îşi reia activitatea în executarea aceluiaşi raport de serviciu sau contract individual de muncă, după caz, la încetarea mandatului de consilier local.

    (3) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de numire cadrele didactice, cercetătorii ştiinţifici, persoanele care deţin funcţii sau desfăşoară activităţi în domeniul creaţiei literar-artistice.

    (4) În funcţiile deţinute de persoanele ale căror contracte de muncă sau acte de numire au fost suspendate potrivit alin. (1) pot fi numite sau angajate alte persoane, numai pe durată determinată.

    (5) La încetarea mandatului de primar, de viceprimar, persoanele în cauză îşi reiau activitatea în executarea aceloraşi contracte de muncă sau raporturi de serviciu, după caz. La stabilirea clasei şi a gradului de încadrare se iau în calcul şi perioadele lucrate în funcţiile de demnitate publică alese.

    (6) În cazul în care conducerea persoanei juridice refuză reluarea activităţii în funcţia deţinută anterior alegerii, persoana în cauză se poate adresa instanţei de judecată competente, cererea fiind scutită de taxa de timbru judiciar.

    (7) Persoanelor prevăzute la alin. (1) nu li se poate modifica sau desface contractul de muncă pentru motive ce nu le sunt imputabile timp de 2 ani de la data încetării mandatului, cu excepţiile prevăzute de lege.

    Art. 60     Dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative

    Aleşii locali au dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup.

    Art. 61     Indemnizaţia

    (1) Pentru participarea la şedinţele consiliului şi ale comisiilor de specialitate, consilierii locali  au dreptul la o indemnizaţie lunară. Primarilor și  viceprimarilor nu li se acordă indemnizaţie pentru participarea la şedinţe.

    (2) Indemnizaţia lunară pentru consilierii locali,  care participă la şedinţele ordinare ori la şedinţele extraordinare ale consiliului local  şi ale comisiilor de specialitate este în cuantum de  8 % din indemnizaţia lunară a primarului  ,fără majorarea de  25 % – spor pentru implementare proiecte finațate din fonduri europene nerambursabile

    (3)  (a) Consilierii locali  au dreptul la indemnizaţia lunară  prevăzută la alin (2) doar dacă participă la cel puţin o şedinţă a autorităţii deliberative şi o şedinţă a comisiei de specialitate, pe lună, desfăşurate în condiţiile legii.

(b) În unele  cazuri (ședințe extraordinare cu convocare de îndată , suplimentări pe ordinea de zi  sau alte situații în care președintele de comisie  apreciază oportun )   ,sedințele  comisiilor de specialitate se pot desfășura și  în aceeași zi cu ședințele ordinare sau extraordinare  ,consilierii  prezenți atât la şedinţa autorităţii deliberative  cât şi la  şedinţa  comisiei de specialitate  beneficiază de indemnizația prevăzută la alin (2)  .

    (4) Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) se efectuează exclusiv din veniturile secţiunii de funcţionare din bugetulcomunei Prundu Bârgăului .

     (5) Consilierilor locali  li se aplică în mod corespunzător prevederile art. 153 alin. (2) din OUG 57/2019 .

    (6) Prevederile alin. (1) – (5) se aplică în mod corespunzător şi delegatului sătesc.

    (7) Consiliul local  poate hotărî diminuarea cuantumului indemnizaţiei prevăzute la alin. (2) şi a cotei în care se face decontarea conform prevederilor alin. (5), în concordanţă cu posibilităţile de finanţare.

    (8) Drepturile băneşti cuvenite aleşilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în condiţiile legii.

    (9) Consilierii locali   şi delegatul sătesc care participă la şedinţele de consiliu local,  organizate în timpul programului de lucru, se consideră învoiţi de drept, fără a le fi afectat salariul şi celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncă.

    Art. 62    Dreptul la concediu

    Primarii şi viceprimarii, au dreptul la concedii de odihnă, concedii medicale, concedii fără plată, precum şi la concedii plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit legii.

    Art. 63    Concediul de odihnă

    (1) Durata concediului de odihnă anual pentru persoanele prevăzute la art. 62 este de 25 de zile lucrătoare.

    (2) Planificarea concediului de odihnă al persoanelor prevăzute la art. 62 se face de primarul comunei Prundu Bârgăului , în luna decembrie a anului premergător celui în care se efectuează concediul, pe baza consultării cu  viceprimarii sau în cazul lipsei acestuia cu administratorul comunei .

    (3) Primarul şi viceprimarul/administratorul comunei  Prundu Bârgăului nu pot efectua concediul de odihnă simultan.

    (4) În situaţia în care mandatul persoanelor prevăzute la art. 62 începe în timpul anului, durata concediului de odihnă se stabileşte proporţional cu timpul efectiv lucrat sau cu timpul care va fi lucrat în anul respectiv.

    (5) Pentru perioada concediului de odihnă,  primarii şi viceprimarii beneficiază de o indemnizaţie de concediu ce reprezintă media zilnică a indemnizaţiei din luna/lunile în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu de odihnă. Media zilnică a indemnizaţiei din luna/lunile în care este efectuat concediul se calculează prin împărţirea indemnizaţiei aferente lunii/lunilor în care este efectuat concediul la numărul de zile lucrătoare din luna/lunile respectivă/respective.

    (6) Primarii şi viceprimarii efectuează concediul de odihnă în fiecare an.

    (7) Concediul de odihnă al persoanelor prevăzute la art. 62 poate fi întrerupt în mod excepţional dacă interesele colectivităţii locale impun prezenţa acestora încomuna Prundu Bârgăului . În asemenea situaţii, înlocuitorul desemnat îl înştiinţează de îndată pe primar, iar concediul de odihnă al acestuia se întrerupe. La încetarea cauzelor care au determinat întreruperea concediului de odihnă, acesta este reluat, durata lui prelungindu-se cu perioada cât a fost întrerupt.

    Art.64     Alte tipuri de concediu

    (1) În afara concediului de odihnă, primarii şi viceprimarii au dreptul la concedii medicale, dovedite cu certificat medical, concediu de maternitate, precum şi la alte concedii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    (2) Persoanele prevăzute la art. 62 beneficiază de concediu fără plată şi concediu pentru formare profesională, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) Pentru evenimente familiale deosebite, persoanele prevăzute la art. 62 au dreptul, în afara concediului anual de odihnă, la zile de concediu plătit după cum urmează:

    a) 5 zile pentru căsătoria celui în cauză;

    b) 3 zile pentru naşterea sau căsătoria unui copil;

    c) 3 zile în caz de deces al soţului/soţiei sau al unei rude sau afin de până la gradul II inclusiv.

    (4) Concediile fără plată sau pentru evenimente familiale deosebite, precum şi durata acestora, în cazul viceprimarilor , se aprobă de către primar.

    Art. 65     Transportul

    Aleşii locali care folosesc autoturismul proprietate personală sau mijloacele de transport în comun pentru a se deplasa din localitatea în care domiciliază în localitatea în care se desfăşoară şedinţa consiliului local, primesc contravaloarea transportului.

    Art.66     Formarea profesională

    (1) Aleşii locali au dreptul la pregătire, formare şi perfecţionare profesională.

    (2) Aleşii locali beneficiază de plata programelor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate în condiţiile legii, în decursul mandatului, a cheltuielilor de transport, cazare, masă, a indemnizaţiilor de delegare sau deplasare, după caz, în condiţiile legii.

    (3) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să prevadă în bugetul local sumele necesare pentru programele de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate de Institutul Naţional de Administraţie sau alţi furnizori de formare şi perfecţionare profesională în decursul mandatului, cheltuielile prevăzute la alin. (2) destinate aleşilor locali, organizate la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice.

    Art. 67      Accesul la informaţii

    (1) Dreptul aleşilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

    (2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile publice, precum şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleşilor locali, potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local.

    Art. 68    Dreptul la asociere

    Aleşii locali se pot asocia liber în partide politice şi în alte forme de asociere, în condiţiile legii.

     Art.69-       Obligaţiile aleşilor locali- Respectarea legii

    (1) Aleşii locali sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

    (2) Consilierii locali  sunt obligaţi să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local .

    Art.70    Participarea la lucrările consiliului local  şi ale comisiilor de specialitate

    Consilierii locali  şi viceprimarii nu pot lipsi de la lucrările consiliului local, sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte, cu excepţia situaţiilor prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare.

    Art.71     Buna-credinţă şi fidelitatea

    Consilierii locali  aflaţi în serviciul colectivităţii locale, precum şi primarii, după caz, în calitatea lor de reprezentanţi legali ai comunei Prundu Bârgăului , au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, după caz, cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales.

    Art.72     Probitatea şi discreţia profesională

    Aleşii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională.

    Art. 73     Cinstea şi corectitudinea

    (1) În exercitarea mandatului, aleşii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine; este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.

    (2) Aleşii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi de interes personal.

    Art.74     Dispoziţii privind obligaţiile de informare pentru aleşii locali

    (1) Aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local,  o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii.

    (2) Fiecare consilier local,  precum şi viceprimarii,  sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin grija secretarului general alcomunei Prundu Bârgăului .

    (3) Primarul  prezintă anual, în faţa autorităţii deliberative, un raport privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Prundu Bârgăului .

    (4) În urma efectuării unor deplasări în străinătate pentru exercitarea unor atribuţii stabilite prin lege, aleşii locali sunt obligaţi să prezinte la prima şedinţă ordinară a autorităţii deliberative o informare privind deplasările efectuate. Termenul maxim de prezentare a informării este de 45 de zile de la data încheierii deplasării.

    (5) În cazul nerespectării prevederilor alin. (4), aleşii locali suportă cheltuielile deplasării.

    Art.75     Transparenţa activităţii

    (1) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului general al comunei Prundu Bârgăului şi al aparatului de specialitate, să pună la dispoziţie consilierilor locali,  la cererea acestora, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, informaţiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului în condiţiile legii.

    (2) Consilierii locali,  pot adresa întrebări şi interpelări primarului, viceprimarului .

    (3) Răspunsul solicitat în conformitate cu prevederile alin. (2) se transmite, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului local .

    (4) Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris sau, după caz, oral până cel mai târziu la următoarea şedinţă a consiliului local  .

        Art. 76       Regimul incompatibilităţilor aplicabil aleşilor locali

    (1) Regimul incompatibilităţilor aplicabil funcţiei de primar şi viceprimar, , consilier local şi consilier judeţean, după caz, este cel prevăzut în cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Constatarea şi sancţionarea stării de incompatibilitate şi a conflictului de interese pentru persoanele care ocupă funcţiile prevăzute la alin. (1) se fac în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale  codului administrativ .

    (3) Prin activităţi în domeniul didactic pe care primarul şi viceprimarul, le pot desfăşura, în condiţiile legislaţiei speciale privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, se înţeleg activităţile prevăzute la art. 462 alin. (2) din OUG 57/2019 .

    Art.77    Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali

    (1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:

    a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv;

    b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligaţii;

    c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de la care obţine venituri;

    d) o altă autoritate din care face parte;

    e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;

    f) asociaţie sau fundaţie din care face parte.

    (2) În exercitarea funcţiei, consilierul local  aflat în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului local, respectiv a consiliului judeţean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.

    (3) Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local  nu mai este luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-a anunţat interesul şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri.

    (4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

    (5) Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni.

    Art. 78    Declaraţia de interese şi declaraţia de avere

    Aleşii locali au obligaţia să întocmească, să depună şi să actualizeze declaraţii de avere şi declaraţii de interese în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

    Art. 79     Sancţiuni pentru nedepunerea declaraţiei de avere şi a declaraţiei de interese

    Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura de depunere a declaraţiei de avere şi de interese prevăzute de lege atrage sancţiunile prevăzute de Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

    Art.80     Răspunderea aleşilor locali

    Aleşii locali răspund, după caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii şi ale prezentului cod.

   Art.81     Răspunderea consilierilor locali

    (1) Consilierii locali,  răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat.

    (2) În procesul-verbal al şedinţei consiliului local,  se consemnează rezultatul votului, iar, la cererea consilierului local,  se menţionează în mod expres votul acestuia.

    Art. 82     Sancţiunile disciplinare aplicabile consilierilor locali şi consilierilor judeţeni

    (1) Pentru încălcarea de către consilierii locali a prevederilor legale referitoare la conflictul de interese şi a prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local, consiliul local poate  aplica următoarele sancţiuni disciplinare:

    a) avertismentul;

    b) chemarea la ordine;

    c) retragerea cuvântului;

    d) eliminarea din sala de şedinţă;

    e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;

    f) diminuarea indemnizaţiei lunare cu 10% pentru maximum 6 luni;

    g) retragerea indemnizaţiei lunare pentru una sau două luni.

    (2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) – d) se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la alin. (1) lit. e) – g) de către consiliul local, , prin hotărâre.

    (3) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) – e) sunt aplicabile şi viceprimarilor .

    (4) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză.

    Art.83     Avertismentul

    La prima abatere, preşedintele de şedinţă atrage atenţia consilierului local, în culpă şi îl invită să respecte regulamentul.

    Art.84     Chemarea la ordine

    (1) Consilierii locali  care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui de şedinţă şi continuă să se abată de la regulament, precum şi cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispoziţiile regulamentului sunt chemaţi la ordine.

    (2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de şedinţă.

    (3) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul local  este invitat de către preşedintele de şedinţă să îşi retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii.

    (4) Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedintele de şedinţă ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică.

    Art. 85     Retragerea cuvântului şi eliminarea din sală

    În cazul în care, după chemarea la ordine, un consilier local , continuă să se abată de la regulament, preşedintele de şedinţă îi va retrage cuvântul, acesta nemaiputând lua cuvântul pe perioada desfăşurării şedinţei consiliului. În situaţia în care un consilier persistă să se abată de la regulament, preşedintele de şedinţă îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absenţa nemotivată de la şedinţă.

    Art .86  Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate

    (1) În cazul unor abateri grave, săvârşite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul local,  poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului local, de la lucrările consiliului local , după caz, şi ale comisiilor de specialitate.

    (2) Gravitatea abaterii este stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.

    (3) Excluderea temporară de la lucrările consiliului local  şi ale comisiilor de specialitate nu poate depăşi două şedinţe consecutive.

    (4) Excluderea de la lucrările consiliului local şi ale comisiilor de specialitate are drept consecinţă neacordarea indemnizaţiei lunare.

    (5) În caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se execută cu ajutorul personalului care asigură ordinea publică locală.

    Art. 87     Aplicarea sancţiunilor

    (1) Sancţiunile prevăzute la art. 82 alin. (1) lit. e) şi f) se aplică prin hotărâre adoptată de consiliul local  cu majoritatea absolută.

    (2) Pe perioada aplicării sancţiunilor prevăzute la art. 82 alin. (1) lit. e) şi f), consilierii locali  în cauză nu vor fi socotiţi la cvorumul pentru şedinţă.

    (3) Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate, preşedinţii acestora au aceleaşi drepturi ca şi preşedintele de şedinţă. Aceştia pot aplica sancţiunile prevăzute la art. 82  alin. (1) lit. a) – d).

    (4) Sancţiunile prevăzute la art. 82 alin. (1) se pot aplica în mod corespunzător viceprimarilor, pentru abaterile săvârşite în calitatea lor de consilier local .

    Art. 88    Sancţiuni aplicabile viceprimarilor

    (1) Pentru abateri grave şi/sau repetate, săvârşite în exercitarea mandatului de viceprimar , persoanelor în cauză li se pot aplica următoarele sancţiuni:

    a) mustrare;

    b) avertisment;

    c) diminuarea indemnizaţiei cu 5 – 10% timp de 1 – 3 luni;

    d) eliberarea din funcţie.

    (2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) – c) se aplică, prin hotărâre a consiliului local,  la propunerea motivată a primarului . Motivele care justifică propunerea de sancţionare sunt aduse la cunoştinţă consilierilor locali  cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei.

    (3) În cazul sancţiunilor prevăzute la alin. (1), hotărârea se adoptă prin vot secret cu majoritatea calificată de două treimi din numărul consilierilor locali .

    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. d) se face cu respectarea prevederilor art. 94.

    (5) Împotriva sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) persoana în cauză se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente. Procedura prealabilă nu este obligatorie.

    (6) Aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. d) nu are niciun efect asupra mandatului de consilier local sau  al viceprimarului  .

    Art.89     Răspunderea aferentă actelor administrative

    (1) Primarul,  respectiv preşedintele de şedinţă al consiliului local, după caz, prin semnare, învesteşte cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise sau adoptate în exercitarea atribuţiilor care îi revin potrivit legii.

    (2) Aprecierea necesităţii şi oportunitatea adoptării şi emiterii actelor administrative aparţine exclusiv autorităţilor deliberative, respectiv executive. Întocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevăzute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate şi semnarea documentelor de fundamentare angajează răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a semnatarilor, în cazul încălcării legii, în raport cu atribuţiile specifice.

    (3) Actele autorităţilor administraţiei publice locale angajează, în condiţiile legii, răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeţean care, cu încălcarea prevederilor legale, fundamentează din punct de vedere tehnic şi al legalităţii emiterea sau adoptarea lor sau contrasemnează ori avizează, după caz, pentru legalitate aceste acte.

    (4) În cazul în care printr-un act administrativ al autorităţilor administraţiei publice locale emis sau adoptat fără a fi fundamentat, contrasemnat sau avizat din punct de vedere tehnic sau al legalităţii s-au produs consecinţe vătămătoare, este angajată răspunderea juridică a autorităţii executive sau autorităţii deliberative, după caz, în condiţiile legii şi ale prezentului cod.

    (5) Funcţionarii publici sau personalul contractual, după caz, responsabili cu operaţiunile prevăzute la alin. (3) pot formula obiecţii ori refuza efectuarea acestora în condiţiile art. 490 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ .

    (6) Prevederile alin. (1) – (5) se aplică şi în cazul altor acte administrative sau asimilate acestora în condiţiile legii emise, respectiv adoptate de autorităţile administraţiei publice locale.

    Art. 90    Contravenţii şi sancţiuni

    (1) Constituie contravenţii la dispoziţiile prezentei secţiuni, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni:

    a) nepunerea în aplicare, cu rea-credinţă, a hotărârilor consiliului local de către primar;

    b) neprezentarea, în termenul prevăzut de legislaţia care reglementează finanţele publice locale, a proiectului bugetului unităţii administrativ-teritoriale de către primar,  din culpa lor;

    c) neprezentarea de către aleşii locali a rapoartelor prevăzute de lege, din culpa lor;

    d) neluarea măsurilor necesare, stabilite de lege, de către primar în calitatea acestuia de reprezentant al statului în unităţile administrativ-teritoriale;

    (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

    (3) Constatarea contravenţiilor, instituirea măsurilor de remediere, urmărirea îndeplinirii măsurilor de remediere şi aplicarea amenzilor se fac de către prefect, în calitatea sa de autoritate publică, reprezentant al Guvernului pe plan local, în condiţiile legii.

 CAPITOLUL III . Primarul şi viceprimarul

Funcţia de primar şi funcţia de viceprimar sunt funcţii de demnitate publică.

    Art. 91     Validarea alegerii primarului

    (1) Mandatul primarului declarat ales este validat în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor de către judecătoria Bistrița , în procedură necontencioasă. Validarea se realizează la judecătorie, după depunerea raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, potrivit legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, prin încheiere pronunţată în camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii.

    (2) Invalidarea alegerii primarului se poate pronunţa în cazul în care se constată, potrivit legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea acestuia s-a făcut prin fraudă electorală.

    (3) Încheierea judecătoriei privind validarea sau, după caz, invalidarea alegerii primarului se comunică de îndată prefectului şi secretarului general al comunei Prundu Bârgăului , care are obligaţia aducerii la cunoştinţă publică prin afişarea acesteia la sediul comunei Prundu Bârgăului , în termen de cel mult 24 de ore de la comunicare.

    (4) În termen de 2 zile de la aducerea la cunoştinţă publică, cei interesaţi pot formula apel împotriva încheierii judecătoriei de validare sau invalidare a alegerii primarului la tribunal.

    (5) Apelul se soluţionează de tribunal în termen de 5 zile de la sesizare, hotărârea fiind definitivă. Hotărârea se comunică de îndată prefectului, secretarului general al comunei Prundu Bârgăului , primarului declarat ales şi se aduce la cunoştinţă publică.

    (6) Pronunţarea încheierii judecătoriei, respectiv pronunţarea hotărârii tribunalului se poate amâna, o singură dată, cel mult 24 de ore, iar termenul pentru motivarea încheierii, respectiv a hotărârii este de cel mult 48 de ore de la pronunţare.

    (7) Rezultatul validării sau invalidării alegerii primarului se prezintă în prima şedinţă privind ceremonia de constituire sau, după caz, într-o şedinţă extraordinară a consiliului local.

    (8) În caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul, la propunerea autorităţilor cu atribuţii în organizarea alegerilor locale, pe baza solicitării prefectului, stabileşte data alegerilor. Acestea se organizează în termen de maximum 90 de zile de la data invalidării sau, după caz, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti, în condiţiile legii.

    Art. 92     Depunerea jurământului şi intrarea în exerciţiul de drept al mandatului

    (1) Primarul depune jurământul prevăzut la art. 117 din OG 57/2019 privind Codul administrativ  în prima şedinţă privind ceremonia de constituire a consiliului local sau în faţa judecătorului delegat, în camera de consiliu, în cazul în care prima şedinţă privind ceremonia de constituire a consiliului local nu are loc în termen de 60 de zile de la data alegerilor.

    (2) Primarul care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept.

    (3) După depunerea jurământului, primarul intră în exerciţiul de drept al mandatului.

    Art. 93     Mandatul primarului

    (1) Mandatul primarului este de 4 ani.

    (2) Durata mandatului constituie vechime în muncă şi în specialitatea studiilor absolvite.

    (3) Mandatul primarului prevăzut la alin. (1) se exercită până la depunerea jurământului de către primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război, calamitate naturală, dezastru sau sinistru deosebit de grav.

    Art. 94     Rolul, numirea şi eliberarea din funcţie a viceprimarului

    (1) Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului.

    (2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.

    (3) Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizează prin hotărâre a consiliului local.

    (4) În situaţia în care se aleg doi viceprimari, sunt declaraţi aleşi candidaţii care au obţinut votul majorităţii absolute. În această situaţie, consiliul local desemnează, prin hotărâre, care dintre cei doi viceprimari exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului.

    (5) Eliberarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată, prin vot secret, cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcţie, la propunerea temeinic motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie. Eliberarea din funcţie a viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local.

    (6) La deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din funcţie a viceprimarului participă şi votează consilierul local care candidează la funcţia de viceprimar, respectiv viceprimarul în funcţie a cărui schimbare se propune.

    (7) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilităţile specifice funcţiei de viceprimar prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    (8) Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local, înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.

    Art. 95    Indemnizaţia primarului şi a viceprimarului

    (1) Pe durata mandatului, primarii şi viceprimarii au dreptul la o indemnizaţie lunară, stabilită potrivit legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

    (2) Primarii şi viceprimarii au dreptul la decontarea, în condiţiile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului, respectiv plata cheltuielilor de transport, cazare, indemnizaţia de delegare sau deplasare, după caz, precum şi a altor cheltuieli prevăzute de lege, altele decât indemnizaţia prevăzută la alin. (1).

      Art. 96     Rolul şi atribuţiile primarului

    (1) Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului local. Primarul dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii.

    (2) Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele prevăzute la alin. (1), primarul are în subordine un aparat de specialitate.

    (3) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual.

    (4) Primarul conduce instituţiile publice de interes local, precum şi serviciile publice de interes local.

    (5) Primarul participă la şedinţele consiliului local şi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi, precum şi de a formula amendamente de fond sau de formă asupra oricăror proiecte de hotărâri, inclusiv ale altor iniţiatori. Punctul de vedere al primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în procesul-verbal al şedinţei.

    (6) Primarul, în calitatea sa de autoritate publică executivă a administraţiei publice locale, reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române şi străine, precum şi în justiţie.

    Art. 97    Atribuţiile primarului

    (1) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:

    a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;

    b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;

    c) atribuţii referitoare la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale;

    d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes local;

    e) alte atribuţii stabilite prin lege.

    (2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul:

    a) îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil;

    b) îndeplineşte atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului;

    c) îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin lege.

    (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:

    a) prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, care se publică pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale în condiţiile legii;

    b) participă la şedinţele consiliului local şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora;

    c) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;

    d) elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, le publică pe site-ul unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.

    (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:

    a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;

    b) întocmeşte proiectul bugetului unităţii administrativ-teritoriale şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege;

    c) prezintă consiliului local informări periodice privind execuţia bugetară, în condiţiile legii;

    d) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;

    e) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.

    (5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:

    a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;

    b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;

    c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 38  alin. (6) şi (7);

    d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului furnizării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 38  alin. (6) şi (7), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al comunei Prundu Bârgăului ;

    e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;

    f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;

    g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative, ulterior verificării şi certificării de către compartimentele de specialitate din punctul de vedere al regularităţii, legalităţii şi de îndeplinire a cerinţelor tehnice;

    h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

    (6) Primarul desemnează funcţionarii publici anume împuterniciţi să ducă la îndeplinire obligaţiile privind comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură, în condiţiile Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

    (7) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene.

    (8) Numirea conducătorilor instituţiilor publice de interes local, respectiv ai serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului sau examenului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local la propunerea primarului .

    Art. 98     Atribuţiile primarului în calitate de reprezentant al statului

    (1) În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în comuna, în oraşul sau în municipiul în care a fost ales.

    (2) În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.

    Art.99     Delegarea atribuţiilor

    (1) Primarul poate delega, prin dispoziţie, atribuţiile ce îi sunt conferite de lege şi alte acte normative viceprimarului, secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, conducătorilor compartimentelor funcţionale sau personalului din aparatul de specialitate, administratorului public, precum şi conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, în funcţie de competenţele ce le revin în domeniile respective.

    (2) Dispoziţia de delegare trebuie să prevadă perioada, atribuţiile delegate şi limitele exercitării atribuţiilor delegate, sub sancţiunea nulităţii. Dispoziţia de delegare nu poate avea ca obiect toate atribuţiile prevăzute de lege în sarcina primarului. Delegarea de atribuţii se face numai cu informarea prealabilă a persoanei căreia i se deleagă atribuţiile.

    (3) Persoana căreia i-au fost delegate atribuţii în condiţiile alin. (1) şi (2) exercită pe perioada delegării atribuţiile funcţiei pe care o deţine, precum şi atribuţiile delegate; este interzisă subdelegarea atribuţiilor.

    (4) Persoana căreia i-au fost delegate atribuţii în condiţiile alin. (1) şi (2) răspunde civil, administrativ sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite cu încălcarea legii în exercitarea acestor atribuţii.

    Art.100    Cabinetul primarului şi viceprimarului

    Primarul  şi viceprimarul  pot înfiinţa, în limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului, respectiv al viceprimarului, în condiţiile prevăzute de  Codul administrativ .

   Art. 101    Suspendarea mandatului primarului şi al viceprimarului

    (1) Mandatul primarului se suspendă de drept în următoarele situaţii:

    a) a fost dispusă măsura arestării preventive;

    b) a fost dispusă măsura arestului la domiciliu.

    (2) Măsurile prevăzute la alin. (1), dispuse în condiţiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, se comunică de îndată de către instanţa de judecată prefectului, care, prin ordin, în termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constată suspendarea mandatului.

    (3) Ordinul de suspendare se comunică, în termen de maximum 48 de ore de la emitere, primarului.

    (4) Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzute la alin. (1).

    (5) În cazul în care faţă de primarul suspendat din funcţie a fost dispusă clasarea ori renunţarea la urmărirea penală sau instanţa judecătorească a dispus achitarea sau încetarea procesului penal, acesta are dreptul, în condiţiile legii, la plata drepturilor salariale corespunzătoare perioadei în care a fost suspendat.

    (6) Prevederile alin. (1) – (5) se aplică şi viceprimarului.

    Art.102     Încetarea de drept a mandatului primarului

    (1) Mandatul primarului încetează, de drept, în următoarele cazuri:

    a) demisie;

    b) constatarea şi sancţionarea, în condiţiile legii privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, a unei stări de incompatibilitate;

    c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială;

    d) condamnarea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la o pedeapsă privativă de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a executării pedepsei;

    e) punerea sub interdicţie judecătorească;

    f) pierderea drepturilor electorale;

    g) imposibilitatea exercitării funcţiei din cauza unei boli grave, certificate, sau a altor motive temeinice dovedite, care nu permit desfăşurarea activităţii în bune condiţii timp de 6 luni, pe parcursul unui an calendaristic;

    h) pierderea, prin demisie, a calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţii naţionale pe a cărei listă a fost ales;

    i) condamnarea prin hotărâre rămasă definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni electorale pe durata procesului electoral în cadrul căruia a fost ales, indiferent de pedeapsa aplicată şi de modalitatea de individualizare a executării acesteia;

    j) deces.

    (2) Data încetării de drept a mandatului, în cazurile enumerate la alin. (1) lit. a), c), g) şi h), este data apariţiei evenimentului sau a împlinirii condiţiilor care determină situaţia de încetare, după caz.

    (3) Data încetării de drept a mandatului în cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), în situaţia în care legalitatea raportului de evaluare prin care s-a constatat starea de incompatibilitate nu a fost contestată, este data expirării perioadei în care primarul are dreptul să conteste raportul de evaluare, în condiţiile legii privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice.

    (4) În situaţia în care este contestată legalitatea actului prevăzut la alin. (3), data încetării de drept a mandatului este data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.

    (5) Încetarea mandatului de primar în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativ-teritorială poate interveni în aceleaşi condiţii ca şi încetarea mandatului consilierului local.

    (6) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. d) – f) şi i), încetarea mandatului poate avea loc numai după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.

    (7) În toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de primar, prefectul emite un ordin prin care constată încetarea mandatului primarului. Ordinul are la bază un referat semnat de secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum şi actele din care rezultă motivul legal de încetare a mandatului.

    (8) Referatul secretarului general al comunei Prundu Bârgăului  se transmite prefectului în termen de 10 zile de la data intervenirii situaţiei de încetare de drept a mandatului primarului.

    (9) Ordinul prefectului poate fi atacat de primar la instanţa de contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare.

    (10) Instanţa de contencios administrativ este obligată să se pronunţe în termen de 30 de zile, nefiind aplicabilă procedura de regularizare a cererii. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă.

    (11) Data organizării alegerilor pentru funcţia de primar se stabileşte de către Guvern, la propunerea autorităţilor cu atribuţii în organizarea alegerilor, pe baza solicitării prefectului. Acestea se organizează în termen de maximum 90 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (9) sau de la data pronunţării hotărârii instanţei, în condiţiile alin. (10).

    Art. 103     Demisia

    Primarul poate demisiona, anunţând în scris consiliul local şi prefectul. La prima şedinţă a consiliului, demisia se consemnează în procesul-verbal şi devin aplicabile dispoziţiile art. 160 alin. (2), (7) şi (8) din OUG 57/2019.

    Art. 104    Încetarea mandatului în urma referendumului

    (1) Mandatul primarului încetează ca urmare a rezultatului unui referendum local având ca obiect demiterea acestuia, conform procedurii prevăzute la art. 144 şi 145, di OUG 57/2019 care se aplică în mod corespunzător.

    (2) Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de locuitorii comunei, oraşului sau municipiului, ca urmare a nesocotirii de către acesta a intereselor generale ale colectivităţii locale sau a neexercitării atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercită ca reprezentant al statului.

    (3) Cererea cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele şi prenumele, data şi locul naşterii, seria şi numărul buletinului sau ale cărţii de identitate şi semnătură olografă ale cetăţenilor care au solicitat organizarea referendumului.

    (4) Organizarea referendumului trebuie să fie solicitată, în scris, de cel puţin 25% dintre locuitorii cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială. Acest procent trebuie să fie realizat în fiecare dintre localităţile componente ale comunei, oraşului sau municipiului.

    Art. 105    Exercitarea temporară a atribuţiilor primarului

    (1) În caz de vacanţă a funcţiei de primar, în caz de suspendare din funcţie a acestuia, precum şi în situaţiile de imposibilitate de exercitare a mandatului, atribuţiile ce îi sunt conferite prin prezentul cod sunt exercitate de drept de viceprimar sau, după caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local în condiţiile art. 152 alin. (4),din OUG 57/2019 cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei. Pe perioada exercitării de drept a atribuţiilor de primar, viceprimarul îşi păstrează dreptul de vot în cadrul consiliului local şi primeşte o indemnizaţie lunară unică egală cu cea a funcţiei de primar.

    (2) Consiliul local poate hotărî înlocuirea viceprimarului care exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului, ales în condiţiile art. 152 alin. (4)din OUG 57/2019 .

    (3) În situaţia prevăzută la alin. (1), consiliul local poate delega, prin hotărâre, din rândul membrilor săi, un consilier local care îndeplineşte temporar atribuţiile viceprimarului, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei. Pe perioada exercitării funcţiei de viceprimar, consilierul local beneficiază de o unică indemnizaţie lunară egală cu cea a funcţiei de viceprimar.

    (4) Consiliul local poate hotărî retragerea delegării consilierului local care îndeplineşte temporar atribuţiile viceprimarului desemnat în condiţiile alin. (3) înainte de încetarea situaţiilor prevăzute la alin. (1).

    (5) În situaţia în care sunt suspendaţi din funcţie, în acelaşi timp, atât primarul, cât şi viceprimarul, precum şi în situaţiile de imposibilitate de exercitare de către aceştia a mandatului, consiliul local deleagă un consilier local care îndeplineşte atât atribuţiile primarului, cât şi pe cele ale viceprimarului, până la încetarea situaţiei respective, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei de primar. Pe perioada exercitării atribuţiilor de primar, precum şi de viceprimar, consilierul local beneficiază de o unică indemnizaţie lunară egală cu cea a funcţiei de primar.

    (6) Dacă devin vacante, în acelaşi timp, atât funcţia de primar, cât şi cea de viceprimar, consiliul local alege un nou viceprimar, prevederile alin. (1) şi (3) aplicându-se până la alegerea unui nou primar.

CAPITOLUL IV

DISPOZIŢII FINALE

          Art.106. – Prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare intră în vigoare la data prezentei hotărâri, dată la care prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Prundu Bârgăului  nr. 67 / 2016 se abrogă.

          Art.107 .  Conţinutul prezentului regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Prundu Bârgăului poate fi modificat şi completat de legislaţia în vigoare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

________________________                                      PINTILIE  ANGELA